Правда и ложь о Катыни
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Правда и ложь о Катыни

Форум против фальсификаций катынского дела
 
ФорумПорталГалереяПоискПоследние изображенияРегистрацияВход

 

 Перевод допроса Сыромятникова.

Перейти вниз 
+3
Admin
Nenez84
alexis18
Участников: 7
АвторСообщение
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:21 am


1990-1992, Czugujew k. Charkowa. -Protokoly przesluchania M. Syromiatnikowa
1990 czerwiec 20. -Pierwsze przesluchanie1
PROTOKOL przesluchania swiadka Przesluchanie rozpoczeto 0 14 min 45 ZakOIlczono 0 godz. 18 min 40
Starszy sledczy Wydzialu Sledczego Z(arz<\du] BIezpieczenstwaj P(anstwowego] USRR obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja.
w: w miejscu zamieszkania swiadka
na podstawie art. art.: 85, 1670raz 170 K(odeksu] Plostepowaniaj K(arnego] USRR przestuchal w charakterze swiadka:
1. Nazwisko: Syromiatnikow. 2. Imie: Mitrofan.
3. Patronimik: Wasiljewicz. 4. Rok urodzenia: 1908.
5. Miejsce urodzenia: wlies] Zaroznoje. rejon czugujewski. obw6d charkowski.
6. Narodowosc i obywatelstwo: Rosjanin. obywatel Z.C;RR.
7. PrzynaleZnosc partyjna: czlonek KPZR. 8. Wyksztalcenie: 8 klas.
9. Rodzaj zajec: rencista.
10. Stale miejsce zamieszkania: obw6d charkowski. Czugujew. ul. a__a.
11. Paszport lu b inny dokument: paszport V WL nr 601769 wydany 30 stycznia 1979 r. przez Czugujewski R[ejonowy] W[ydzial] S[praw] W[ewnetrznychJ m[iastal Charkowa.
12. W jakich stosunkach pozostaje z oskarZonym (pokrzywdzonym)b.
Na podstawie cz. IV art. 167 KPK USRR Syromiatnikowowi M.W. wyjasniono obo
wiqzki swiadka. przewidziane art. 70 KPK USRR oraz uprzedzono 0 odpowiedzialnosci
z art. 179 K[odeksul K[arnego) USRR za odmowe lub uchylanie sie od zlozenia zeznan
i z cz. II art. 178 KK USRR za skladanie falszywych zeznan. Jednoczesnie wyjaSniono
mu prawo swiadka do wniesienia uzupelnien i poprawek do protokoluc.
Na pocz<\tku zeznania zostalem powiadomiony. ze jestem przesluchiwany w chara
kterze swiadka w sprawie karnej wytoczonej 6 marca 1990 r. odnosnie do fakt6w ma
sowych poch6wk6w w 6 kwartale parku lesnego miasta Charkowa przez Prokurature
obwodu charkowskiego.


1990-1992, Чугуев под Харьковом. -Протоколы слушаний Сыромятникова М.
20 июня 1990
Первое слушание
Протокол слушания свидетеля. Слушание начато в 14 ч 45 мин, окончено в 18 часов 40 мин.
Старший следствия Государственного управления СССР Харьковской области Майор службы юстиции Ершик В.Я.
по месту жительства свидетеля
в соответствии со статьей.: 85, 1670 170 Уголовного Кодекса СССР в качестве свидетеля:
1 Фамилия: Сыромятников, 2 Имя: Митрофан.
3 Отчество: Васильевич. 4 Год рождения: 1908.
5 Место рождения: деревня Зарозное. Чугуевского района, Харьковской области.
6 Национальность и гражданство: Россия. гражданин СССР.
7 Партийная принадлежность: член коммунистической партии.8 Образование: 8 классов.
9 Род деятельности: пенсионер.
10 Постоянное место жительства: Харьковская обл,. Чугуев.
11 Паспорт или другой документ: V WL паспорт № 601769 выдан 30 января 1979 Чугуевским районным отделом внутренних дел в Харькове.
12 В каких отношениях с обвиняемым (жертвой) B.
На основании части. Статьи IV. NCP 167 СССР Сыромятникову разъяснена ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний и деталей. Статья II. 178 КК СССР за представление ложных показаний. В то же время ему разъяснено право привести свидетелей, дополнить и исправить протокол.
В начале показаний проинформирован, что он допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении 6 марта 1990 года касательно фактов массового захоронения в 6 квартале лесного парка в Харькове прокуратурой Харьковской области.

W odpowiedzi na propozycje zakomunikowania wszystkiego. co jest znane swiadkowi w kwestii okolicznosci. na temat kt6rych jest przesluchiwany, swiadek zeznal: W organach [NKWD) pracowalem od 1933 r. Od roku 1933 do 1936 pracowalemjako milicjant dywi~onu do zadan specjalnych. Wymieniony dywizjon pelnil obowiqzki ochrony rz<\du radzieckiej Ukrainy, kt6ry w owym czasie znajdowal sie w Charkowie, gdyi: stolic<\ Ukrainy bylo miasto Chark6w. Wraz z innymi pracownikami pelnilem ochrone miejsca zamieszkanla Kosiora2, G.I. Piotrowskieg03 i innych znanych dzialaczy, a takZe konsulat6w niemieckiego, polskiego i wloskiego. W zimie 1936 r. rozpoczqlem prace w UNKWD obwodu charkowskiego, gdzie pocz<\tkowo bylem wyznaczony na stanowisko wartownika komendantury UNKWD i pelnHem dyzury przy komendanturze. Po pewnym czasie mianowano mnie na stanowisko straZnika w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu charkowskiego, od 1939 do 1941 r. zas bylem mianowany starszym bloku wiezienia wewnetrznego NKWD. Wraz z pocz<\tkiem wielkiej wojny ojczyZnianej zostalem skierowany do rejonu pieczenieskiego w obwodzie charkowskim w celu organizowania walki partyzanckiej. Z powodu choroby bytem skierowany na tyly, po wyleczeniu zostalem wcielony do
25. putku wojsk ochrony pogranicza. kt6ry uczestniczyl w obronie Kaukazu


В ответ на предложения сообщить все обстоятельства известные свидетелю на тему которых он допрашивается, свидетель пояснил: В НКВД работал с 1933 г. С 1933 по 1936 служил в дивизии особого назначения. Эта дивизия выполняла задачи защиты советской власти на Украине, и которая в то время находилась в Харькове. Наряду с другими сотрудниками, я охранял проживание Г. И. Петровского и других известных деятелей, а также консулов немецких, польских и итальянских. Зимой 1936 начал работать в НКВД Харьковской области, где первоначально был назначен на должность охранника комендатуры НКВД и дежурил при комендатуре. Через некоторое время я был назначен на должность тюремного охранника во внутренней тюрьме НКВД Харьковской области, с 1939 по 1941 год, когда я был назначен старшим блока внутренней тюрьмы НКВД. С началом Великой Отечественной войны был направлен в Печенеский район Харьковской области, организовать партизанскую войну. Из-за болезни были отправлены в тыл, после выздоровления был призван в Двадцать пятый отряд войск охраны границы, который участвовал в обороне Кавказа.Последний раз редактировалось: alexis18 (Ср Апр 13, 2011 12:45 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Вернуться к началу Перейти вниз
Nenez84

Nenez84


Количество сообщений : 14719
Дата регистрации : 2008-03-23

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:27 am

О, не забыл обещания - молодца! cheers
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:34 am

Po wyzwolenlu Charkowa odwolano mnie z 25. pulku wojsk (ochronyJ pogranicza i skierowano do dyspozyqi UNKWD obwodu charkowskiego. gdzie mianowano mnie na stanowisko pomocnika naczelnlka wiezienia wewnetrznego UNKWD. W 1955 r. zwolniono mnie z organow NKWD z powodu przekroczenia granicy wieku.
Odnosnie do masowych represji, kt6re mialy miejsce w latach 30-tych i 40-tych oraz na poczqtku lat 50-tych, chce powiedziec 0 faktach, kt6rych bytem swiadkiem. W latach 1936-1939, jakjuz zeznawalem. pracowalem jako straZnik w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu charkowskiego. Do moich obowiqzk6w nalezalo: przestrzeganie reZimu przelrzymywania [os6b) aresztowanych i zatrzymanych przez organa NKWD, doprowadzanie ich na przesluchania do oficera sledczego. odprowadzanie zatrzymanych do cel po przestuchaniach. Wszystko to wykonywalem na podstawie zar-i:<\dzenia oficerow sledczych. Mniej wiecej w 1936 r. znacznie wzrosla liczba aresztowanych w wiezienlu. Fakt ten wyjasniono nam tym. ze w kraju toczy sit: walka klasowa, w kt6rej toku byly ujawnione organizacje trockist6w i innych zamaskowanych wrog6w. Aresztowani znajdowali sie jUz nie tylko w wiezieniu wewnetrznym UNKWD. lecz r6wniez w wiezieniu nr7p~'vt.')wym na Cjuz nie pamietam, dOwiedzialem si~, ze osoby skazane na najwyzszy wymiar kary przez specjalne tr6jki, dw6jki, kolegia, Sft, rozstrzeliwane w piwnicach UNKWD. Mniej wi~cej w lecie najesieni 1937 r. komendant UNKWD Zielony, innychjego danych nie pamietam, wezwal mnie i wydal rozkaz: wedtug sporzft,dzonych przez niego list wyprowadzic aresztowanych z cel i doprowadzic ich do piwnicy NKWD. Wyprowadzalem aresztowanych, doprowadzalem ich do piwnicy i przekazywalem komendantowi Zielonemu.

После освобождения Харькова отправлен в НКВД Харьковской области, где я был назначен на должность помощника начальника НКВД во внутреннюю тюрьму. В 1955 г. я был освобожден из органов НКВД за превышение предельного возраста.
В связи с массовыми репрессиями, которые имели место в 30-х и 40-х и начале 50-х годов, я хочу сказать о фактах, свидетелем которых я был. В 1936-1939 годах, как уже отмечал, я работал охранником внутренней тюрьмы НКВД Харьковской области. В мои обязанности входил надзор за арестованными, их сопровождение на допрос к следователю и назад. Все это выполнял по приказу офицеров. Более или менее в 1936 году значительно увеличилось число арестованных в тюрьме. Этот факт объясняется тем, что в стране была классовая борьба, в ходе которой были раскрыты вражеские организации. Арестованные были уже не только во внутренней тюрьме НКВД. Лиц, приговоренных к казни специальными тройками, двойками, коллегиями, расстреливали в подвале НКВД. Летом перед осенью 1937 года комендант НКВД Зеленый, других его данных не помню, вызвал меня и приказал доставить арестованных в подвалы НКВД. Я вывел арестованных, доставил их в подвалы НКВД и доложил об этом коменданту Зеленому.

W piwnicy przebywali: komendant Zielony, prokurator. nazwiska. imienia i patronimika nie znam, i na He pam1etam jeszcze kt6rys z pracownik6w komendantury. Ja odchodzilem po nastepnych aresztowanych, a w tym czasie rozstrzeliwano aresztant6w [przebywajft,cychl w piwnicy. Nastepnie, po pewnym czasie, ja i inni pracownicy komendantury _ kt6rqjuZ nie pami~tam -mieli obowiqzek wynosic ciata razstrzelanyeh z piwnicy i ladowac je na samoch6d ci~zarowy. Rozstrzelania i zaladunek zwlok, jak r6wniez ieh wywozenie z terenu UNKWD odbywalo sie jedynie w porze nocnej. Zwloki wywozilismy na tak zwany stary ementarz Zydowski. Cmentarz ten znajdowal sie obok cmentarza tatarskiego. miesell sie on na Saltowee przy ul. Koniuszennej, obecnie ulica ta nazywa sie im. Akademika Pawlowa. Na cmentarzu ciala przyjmowal od nas zar7-f\dzajft,cy ementarzem Gorbaczow, Innyeh danych jego nie znam. 0 jego losie nie nie jest wiadomo. Na ezas naszego przy_
jazdu na ementarz byly juz tam wykopane doly, do kt6rych skladalismy zwloki. po ezym odjeZdzalismy do UNKWD. W ezasie dowozenia zwlok na ementarz i ieh poeh6wku dojscie do ementarza bylo strzezone. Kiedy przyjezdzalismy na cmentarz nastepnym razem. w miejscu poprzednieh dol6w byly usypane zwykle swieze mogily. Zazwyczaj do jednego datu wrzueono po 5-6 cial. Pamietam. ze kiedy doprowadzalem aresztowanyeh do piwnicy. zdarzylo si~. ze widzialem, jak do pokoju. gdzie wprowadzono aresztowanych wehodzit komendant Zielony z rewolwerem w r~ku. Z tego tez pokoju po pewnym czasie wynosillsmy zwloki. Obecnle nie moge sobie przypomniec. kiedy dokladnie odbywaly sie rozstrzeliwania i poch6wki na ementarzu Zydowskim. Jednak nle odbywaly sie one codziennie. ale przypuszczalnle w mlare nagromadzenla sle [odpowiedniej Jiezby os6b] skazanyeh na kare Smiere1. Poch6wki na cmentarzu zydowskim odbywaly sie mniej wiecej do potowy marca 1938 r. Nastepnie zorganizowano nowe miejsee poch6wk6w. kt6re
znajdowalo sie w parku lesnym wzdluz szosy bietgorodzkiej w kierunku miasta Bielgorodu w lesie. okolo 1.5 km od osiedla Piatichatki, okolo 200 m na prawo od drog!. Sposr6d praeownik6w UNKWD. majft,eyeh bezposredni zwiqzek z masowymi represjami, moge wymienic Kaszyna Wasyla. Rudlenk~. Rudja. innych ich danych nie pamietam. Przypominam sobie. ze mniej w 1939 r. zostali oni skazan! za naruszenie soejalistyeznej praworzft,dnoSei. Wlelokrotnie widzialem ich w plwnlcy. jednak co konkretnie rabill. Jakie czynnosel wykonywali -nle mt nie wiadomo.


В подвале находились: начальник Зеленый, прокурор,.имя и отчество не знаю., и не помню кто еще из прокуратуры. Я отходил к другим арестованным, а в это время расстреливали других. Позже я и другие работники, как их звали я уже не помню, должны были выносить тела расстрелянных и грузить их на грузовик. Расстрел и загруз трупов проходили поздно ночью. Останки вывозили на так называемое старое еврейское кладбище. То кладбище находилось около татарского кладбища на Сальтове на ул.Конюшенной, в настоящее время это улица академика Павлова. На кладбище тела принимал у нас заведующий Горбачев, других его данных не помню, о его судьбе мне не известно. К нашему прибытию на кладбище там были уже выкопаны ямы, куда мы складывали трупы а потом уезжали в НКВД. Во время захоронения место стерегли. Когда мы приезжали на кладбище следующий раз в месте прежних захоронений были обычные могилы. Обычно в одну яму кидали 5-6 тел. Помню, когда сопровождал арестованных в подвалы, видел как в комнату входил комендант с револьвером в руках. Через некоторое время из той комнаты выносили трупы. Сейчас я не могу вспомнить когда были расстрелы и захоронения на еврейском кладбище. Но они не проходили ежедневно, а примерно по мере накопления присужденных к смерти. Захоронения на еврейском кладбище проходили примерно до середины марта 1938 года. Потом было организовано новое место захоронения которое находилось в лесном массиве вдоль белогородского шоссе в стороне города Белгорода в лесу около 1,5 км от Пятихаток, около 200 м вправо от дороги. Среди работников помню НКВД Кашина Василия и др.(других данных не помню). Помню что в 1939 году они были арестованы и неоднократно я их видел в подвале, но что конкретно они там делали – это мне не известно.

W omawianyeh wy.i:ej akcjaeh nie uezestniczytem ezesto. lecz tylko okresowo z poJecenia Zie1onego.
Jakjuz zeznalem. poch6wki na ementarzu Zydowskim ustaly mniej wiecej w polowie marea 1938 r. Od tego C'lilSU poch6wku dokonywano we wskazanym przeze mnie miejscu w parku lesnym wzdluZ szosy bielgorodzkiej. Mniej wiecej dwukrotnie wywozitem tam nocft, eiala rozstrLelanyeh obywateJi radzieekieh. JednakZe bardziej szezeg6lowo zeznac 0 tym w chwili obecnej nie mog~, poniewaZ z powodu uplywu ezasu jui: nie pami~tam.
wiecej w maju 1940 r. do wi~zienia wewn~trznego NKWD zaczely naplywac duZe grupy polskieh wojskowych. Z reguly byJi to oficerowie armii polskiej i Zandarmi. Jak nam w6wczas wyjasniono. Polacy ei zostali wzi~ci do niewoli przez Armi~ Czerwonft,
podezas wyzwalania przez nift, w 1939 r. zaehodnich obwod6w Ukrainy i Bialorusi. Skft,d przybywali oni do Charkowa nic mi 0 tym nie wiadomo. Do Charkowa przywozono ich kolejft, w specjalnych wagonach. Z UNKWD wyjezdzaly samochody, kt6rymi przywozono Polak6w do budynku [wiezienia] UNKWD. W tym ezasie bylem starszym bloku wiezienia wewn~trmego i nieraz 7..darzalo sie. ze przyjmowalem Polak6w i umieszczalem ich w eelach. Z reguly w wi~zieniu przebywali oni kr6tko: dzien-dwa, a czasem kilka godzin. po ezym wprowadzano ieh do piwnicy NKWD i razstrzeIiwano. rozstrzeliwano ich na podstawie wyrok6w, ezy na podstawie innyeh decyzji sqdowyeh. 0 tym nie mi nie wiadomo. Wielokrotnie zdarzalo mi si~ odprowadzac ich do piwnicy. gdzie widzialem. ze do pomieszezen piwnieznych wprowadzono ieh grupami. W piwnicy znajdowali si~ prokurator. kto doktadnie juz nie pamietam oraz komendant KupIij, Innyeh danych 0 nim r6wniez nie pamietam (w6wczas byl on komendantem UNKWD) i kilka os6b z komendantury. Kto personalnie rozstrzeliwal Polak6w -0 tym mi nie wiadomo. Po rozstrzelaniu ciala Polak6w wrzucano do ciezar6wek i odwozono do parku lesnego na wspomniane przeze mnie wyzej miejsce poch6wku. Rozstrzeliwan Polak6w dokonywano w miare ich naplywu do UNKWD. I1u ich przywieziono do UNKWD obwodu charkowskiego nie wiem i nawet nie mog~ powiedziec w przyblizeniu. poniewaZ zachorowalem i przebyvlalem w szpitalu 2 miesift,ee. Podczas mojej choroby Polacy nadal naplywali do UNKWD. Kilkakrotnie zdarzalo mi sie ladowac zwloki Polak6w i odwozic Je na miejsce poch6wku. Jak zeznalem. miejsee poch6wku znajdowalo si~ mniej wiecej 200 m od szosy bielgorodzkiej. Teren ten byl ogrodzony plotem i strzezony. Za terenem zaezynal sie jar. Zwloki Polak6w ukladano do dUZych dol6w. kt6rych bylo dwa lub trzy. Ciala przesypywano proszkiem koloru bialego. Do czego byl potrzebny ten proszek. nie wiem. wtedy wsr6d nas krqZyly r6zne domysty, jakoby proszek ten sprzyjal rozkladaniu zwlok. NaleZy stwierdzlC. ze wszystkie ezynnosei zwiqzane z rozstrLeliwaniem Polak6w i ieh poeh6wkiem kontrolowali przedstawiciele NKWD z Moskwy.

В вышеуказанных действиях я часто не участвовал, редко пор руководством Зеленого. Захоронения на Еврейском кладбище были до 1938 года. Потом хоронили в лесном парке вдоль белогородского шоссе. Дважды вывозил туда тела расстреляных советских жителей. В мае 1940 года в тюрьму НКВД начали поступать большие группы польских военных. В основном это были офицеры польской армии и полиции. Как стало известно поляков взяли во время освобождения западных областей Украины и Белоруссии. Откуда они приезжали в Харьков, мне не известно. В Харьков их привозили в специальных вагонах. От НКВД выезжали машины, которые привозили поляков в тюрьму НКВД. В то время я был старшим тюремного блока, и не раз доводилось мне принимать поляков и размещать там. Обычно в тюрьме они недолго находились, день-два, а иногда несколько минут, потом их отправляли в подвалы НКВД и расстреливали. Расстреливали их на основании приговоров или других решений, каких мне не известно. Много раз доводилось мне их отводить в погреб, где видел как их туда водят группами. В погребе были прокурор, кто именно я не помню, и комендант Куплий (других данных о нем я также не помню) и несколько человек из комендатуры. Кто именно расстреливал поляков-это мне неизвестно. После расстрела тела поляков кидали в грузовики и отвозили в лесной парк на место захоронения, о котором я говорил ранее. Расстреливали поляков по мере их поступления в НКВД. Сколько их было привезено в НКВД не могу сказать и приблизительно. Я заболел и был в госпитале 2 месяца. В это время поляков привозили в НКВД. Несколько раз мне приходилось грузить их тела и отвозить к месту захоронения. Как я узнал, место захоронения назодилось около 200 м от белогородского шоссе. Территория ограждалась и охранялась. За территорий был овраг. Останки поляков укладывали в большие ямы, которых было 2 или 3. Тела посыпали порошком белого цвета. Для чего был необходим этот порошок, я не знаю. Среди нас ходили догадки, будто бы порошок этот способствовал разложению останков. Следует отметить, что все действия, связанные с расстрелом и захоронением , контролировались представителями НКВД в Москве.
Вернуться к началу Перейти вниз
Nenez84

Nenez84


Количество сообщений : 14719
Дата регистрации : 2008-03-23

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:35 am

Навскидку (чисто для литературной корректировки):
============================
1. Старший следствия Государственного управления СССР Харьковской области.
"Старший следователь ..." - далее надо уточнять.

2. 6) Национальность и гражданство: Россия. гражданин СССР.
"Русский".

3. Наряду с другими сотрудниками, я охранял проживание Г. И. Петровского и других известных деятелей, а также консулов немецких, польских и итальянских.
"Обеспечивал охрану".
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:35 am

Nenez84 пишет:
О, не забыл обещания - молодца! cheers

Обещал, конечно, давно, но не получалось.
Не ругайте сильно. Smile
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:41 am

. W miejscu rozstrzelania Polak6w dokonywano p6miej poch6wku rozst.r7.elanych obywateli radzieckieh. ska7..anych na kare smiercl. Jednak i:adnych konkretnyeh danych na ten temat nie mam. Wiadomo mi jest. Ze po wyzwoleniu Charkowa w tym samym miejseu chowano skazanych na kare smierci zdrajc6w ojczyzny. czlonk6w oddzial6w karnyeh. poliejant6w i innych przest~pc6w. jednak bardziej szczeg6towo 0 tym nie jestem w stanie powiedziec. poniewaZ nie bytern swiadkiem tych akeji. Po zakonczeniu wojny dowiedzielismy sie. ze na wskazanym miejscu poch6wku w parku lesnym Niemcy ehowali swoich zmarlych na tyfus [zolnierzy], jednakZe 0 tym pami~tam z opowiadan innyeh pracownik6w. W okresie powojennym to mieJsee poch6wku byto niedostepne i nie 0 nim wiecej powiedziec nie moge.
Che~ dodac do swoich zeznan. ze ani ja, ani inni pracownicy komendantury nie wiedzielismy. kto i za co zostal aresztowany i przetrzymywany w wi~zieniu NKWD. powiedziano nam, ze wszysey aresztowani sq wrogami naszego spoteczenstwa, naszego narodu. Obecnie dowiedzialem si~ ze srodk6w masowej informaeji. ze w [naszymJ kraju mialy miejsce nieuzasadnione represje i cheialbym. zeby mOje zeznania pomogly uczynic zadosc sprawiedliwosei i upamietnic miejsca poehowania ofiar represji.
W zwiqzku z tym. ze swiadekjest niewidomy i nie moze przeezytac i podpisac protokolu niniejszego przesluchania. zaproszona zostalajego malzonka Ryzkowa Natalia SpiIidonowna, w kt6rej obecnosci Syromiatnikowowi M.W. zostal odczytany protok61 niniejszego przesluchania. Syromiatnikow M.W, oswiadczyl, ze protok61jego zeznan zapisany jest prawidlowo i ze uzupelnien. uwag i poprawek nie wnosi. 474 475 holodnoj Gorte. W tym czasie od pracownik6w UNKWD. od kogo konkretnidW mojej obecnosci protok6t odczytano SyromiaLnikowowi M.W. i zapisano jego zeznania prawidtowo. Uzupetnien i poprawek nie wnosi. Ry7Jmwad• Przesluchal: starszy oflcer sledczy Wydzialu Sledczego Z[arzqdu] KGB USRR obwodu charkowskiego major stuzby wymiaru sprawiedliwosci W. Jerszyk.
Kserokopia, r~kopis. Ministerstwo Sprawiedliwosci -Kn\jowa Prokuratura. Materlaly sJedztwa w sprawie zbrodni katyriskiej. Opublikowano: Zeznania Syromiatnikowa. do druku podala B. LoJek.•WoJskowy Przegll'ld Historyczny", 1995. nr 1-2. s. 424--427.
8 _ _ a
Informacj~ pomini~to.
b Rubryka nie wypelniona.
C
Pouczenie podpisane przez N. Ryzkowl'l.
d__d
Wpisane odr~cznie przez N. RyZkowl'l.
1 TIumaczenle Fryderyka Zbiniewicza.
2 Stanislaw Wikientijewicz Kosior (1889-1939). dzialacz partyjny i panstwowy. czlonek Biura
Politycznego KC WKP(b) (od 1930), sekretarz generalny KC KP(b) Ukrainy (1928-1936), wicepremier
ZSRR (1936). Stracony.
3 Grigorlj Iwanowicz Piotrowski (1878-1958), dzialacz partyjny ! panstwowy. zast~pca czlonka
Blura Politycznego KC WKP(b) (1921-1939), przewodnlczl'lCY Og61noukrainskiego Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego Rad, przewodniczacy Rady Najwyzszej ZSRR (1937-1938).


Также встречались советские люди, приговоренные к смерти. Но никаких конкретных данных о них у меня нет. Мне известно, что после освобождения Харькова в том самом месте хоронили приговоренных к смерти предателей Отечества, членов карательных служб, полицейских и других преступников. Более подробно не могу сказать, так как не был свидетелем этих действий. После войны стало известно, что в указанном месте захоронения в лесном парке немцы похоронили своих умерших солдат, но я знаю об этом из рассказов других работников. Хочу добавить к своим показаниям, что ни я ни другие работники комендатуры не знали кто и за что был арестован и находился в тюрьме НКВД. Нам сказали, что все арестованные это враги нашего народа. Потом я узнал из средств массовой информации что в нашей стране были незаконные репрессии и я хотел бы чтоб мои показания помогли установить справедливость и обозначить места захоронения жертв репрессий.
В связи с тем, что свидетель слеп, и не может прочитать и подписать протокол настоящего допроса, была приглашена его жена Рыжкова Наталья Спиридоновна, в присутствии которой Сыромятникову был зачитан протокол данного слушания. Сыромятников отметил, что протокол был записан правильно и уточнений, замечаний и исправлений не внесено.
Изменений и поправок не внесено. Прослушено старшим офицером Следственного Отдела КГБ СССР Харьковской области майор службы отдела юстиции В.Ершик.
Ксерокопия Министерство Юстиции Государственная прокуратура Материалы следствия в деле Катыни. Опубликовано Признания Сыромятникова в печать поданы В.Лоек. «Военный исторический знак» 1995 №1-2 с.424-427
Рубрика не заполнена.
Письмо подписано Рыжковой
Перевод Фредерика Збиневича
Станислав Викентьевич Косер (1889-1939).Государственный партийный деятель Член Политического бюро ВКП(б) (от 1930), генеральный секретарь КПУ(б) Украины (1928-1936), вицепремьер СССР (1936)
Григорий Иванович Петровский (1878-1958) Государственный партийный деятель. Заместитель члена политического бюро (1921-1939), Председатель Общеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, Председатель Верховного Совета СССР (1937-1938).


Вернуться к началу Перейти вниз
Nenez84

Nenez84


Количество сообщений : 14719
Дата регистрации : 2008-03-23

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:49 am

4. Станислав Викентьевич Косер (1889-1939).Государственный партийный деятель.
вице-премьер СССР (1936)
Григорий Иванович Петровский (1878-1958) Государственный партийный деятель. Заместитель члена политического бюро (1921-1939), Председатель Общеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, Председатель Верховного Совета СССР (1937-1938).

"Косиор"
"Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР"
Заместитель члена политического бюро - надо думать или посмотреть попозже в справочниках.
"УССР"
======================
Убежал - пока нет времени! bounce
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 9:55 am

Dokument na blanklecie p1991 kwiecien 10. -Drugie przesJuchanie
PROTOKOL przesiuchania swiadka Przesluchanie rozpoczeto 0 godz. 10 min 00 Zakonczono 0 godz. 16 min 00
Starszy sledczy Wydzialu Sledczego UKGB USRR obwodu charkowskiego major stuzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja.
w: w miejscu zanlieszkania swiadka na podstawie art. art.: 85, 1670raz 170 KPK USRR przesiuchat w charakter-ole swiadka:
1. Nazwisko: t.
Na pocz<1,tku przesluchania wyjasniono mi, ze jestem przesluchiwany w charakterze swiadka w sprawie kamej 0 rozstrzelanie pol skich wojskowych. w kt6rej dochodzenie prowadzi Naczelna Prokurat.ura Wojskowa.
Na pytanie, co wiadomo jest [swiadkowi} 0 faktach. na okolicznose kt6rych jest przesluchiwany, swiadek zeznal:
W sprawie masowych represji. ktore maly miejsce w latach 3(}-40-tych [I] na pocz<1,tku 50-tych, do wczesniej zlozonych zeznan chce dodae, ze w UNKWD obwodu charkowskiego rozpoczq!em prace zim<1, 1936 r. Otrzymaiem skierowanie na funkcje wartownika w komendantUl'7.e UNKWD. lj. do siuzby dyiurnej przy komendanturze. a na-stepnie zostalem przeniesiony na funkcje straZnika w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu
476
charkowskiego. Jako straZnik, na polecenie oficer6w sledczych i komendanta Zielonego doprowadzalem aresztowanych na przesluchania. Jak juz poprzednio zeznalem, osoby, wobec kt6rych toczylo sie sledztwo byty przetrzymywane w wiezieniu wewnetrznym UNKWD i w wiezieniu przesylowym na Cholodnoj Gone. Ci, ktorych Lak zwane dW6jki, tr6jki i Koleglum Specjalne skazaly na najwyZszy wymlar kary -rozstrzelanie, byl! rozstrzeliwanl w piwnicach UNKWD. Wladomo ml 0 tym z rozm6w z pracownikaml, konkretnle z kim,jui: nie pamietam. Ponadto, latem-jesleni<1, 1937 r .. na rozkaz komendanta Zielonego, doprowadzalem aresztowanych na podstawie listy przekazanej przez niego, z cel wiezienia do piwnicy NKWD i przekazywalem ich Zielonemu.


Документ на бланке 1991 апрель 10. Второе слушание
Протокол слушания свидетеля. Слушание начато в 10.00. Окончено в 16.00.
Старший следователь Следственного КГБ СССР Харьковской области майор службы отдела юстиции Ершик В.Я.
В месте проживания свидетеля на основании .:ст. 85, 1670 170 KPK СССР в качестве свидетеля
1 Фамилия
В начале слушания выяснилось, что я выступаю в качестве свидетеля в деле о расстреле польских военных, и расследование которого проводит Главная Военная Прокуратура. На вопрос, что мне известно о фактах о которых меня допрашивают, свидетель ответил:
В деле массовых репрессий , которые имели место в 30-40-ых годах и в начале 50-ых к ранее представленным показаниям хочу добавить что НКВД Харьковской области я начал работу в 1936 г. Я получил направление на работу охранником в комендатуре НКВД. Потом был переведен в тюремную стражу внутренней тюрьмы НКВД Харьковской области.
Как охранник по приказанию следователей офицеров и коменданта Зеленого, я сопровождал арестованных на допрос. Как уже отмечал ранее, люди над которыми велось следствие, находились во внутренней тюрьме НКВД и в тюрьме на Холодной Горе. Тех, которым так называемые двойки, тройки и специальная коллегия назначали высшую степень наказания –расстрел, были расстреляны в подвалах НКВД. Из разговоров с работниками, конкретно с кем не помню, мне стало об этом известно. По приказу коменданта Зеленого летом и осенью 1937 года сопровождал арестованных в подвалы НКВД и передал их Зеленому.


. Kiedy wychodzHem po kolejn<1, partie aresztowanych, ci, kt6rych przekazalem Zieionemu byli rozstrzeliwani. W plwnlcy. razem z Zielonym znajdowali sie prokurator i kt6rys z pracownik6w komendantury. nazwisk i innych ich danych jUz nie pam1etam. W ten spos6b rozstr.leliwano aresztowanych, a kto Ich rozstrzelal nie jest mi wiadomym. Wyroki wykonywano tylko w nocy. Od razu po rozstrzelaniu. ja i inni pracownicy komendantury na polecenie Zlelonego ladowalismy zwloki na cieZar6wke i wywozilismy je na stary cmentarz i:ydowski, kt6ry znajdowal sie na Saltowce prq ulicy Koniuszennej. Zwloki przekazywalismy naczelnikowi cmenl:ar7~ Gorbaczowowi. Pr.led naszym pl'ZY.iazdem. na cmentarzu byly jui: wykopane daly. terytorium cmentarza bylo str.lei:one. Zwykle do jednego dolu skladallsmy 5-6 zwtok i zasypywalismy je ziemi<1,. Na powierzchni grobu sypallsmy zwyczajne kopce grobowe i doly te nie odr6znialy sie niczym od pozostalych grob6w. Wydaje mi sie, ze bezposredni udzial w rozstrzelanlach brat osobiscie komendant Zielony, gdyi widzialem, ze do pomieszczenia. do kt6rego doprowadzalem aresztowanych wchodzH Zielony w rewolwerem w reku. Na He pamietam. to od pocz<1,tku mojej pracy w UNKWD ofiary represji byly chowane tylko na starym cmentarzu i:ydowsklm. W potowie marca 1938 r. przerwano poch6wki na starym cmentarzu i:ydowskim. Spowodowane to byto tym, iz do tego czasu zostalo zorganizowane nowe miejsce dla takich poch6wk6w. Znajdowato sie ono w strefie lesno-parkowej Charkowa, w klerunku na Bielgorod. na prawo od szosy blelgorodzkiej, mniej wiecej 1 lub 1.5 km od osiedla Piatichatki. Pamietam, ze gdy tylko zorganizowano to miejsce poch6wku, pewnego razu Zielony zlecU mi tam dyzur. Byto to w polowie marca 1938 r. Wtedy nie przeprowadzano tam jeszcze pochowk6w. Mniej wiecej 100 m od szosy bielgorodzkiej, czese masywu lesnego byta ogrodzona drewnianym ptotem. pomalowanym na zielony kolor. Dziatka ta miata ksztatt kwadratu 0 bokach dtugosci okolo 150 m. Od szosy bielgorodzkiej nie bylo do tej dzialki specjalnej drogi samochody zjezdi:aly prosto z nasypu i jechaly przez las, w kt6rym byta przesieka. Przesieka konczyla sie przed bram<1, ogrodzenia. Obok bramy byl niedui:y barak dla dyzurnego. Na ile pamietam. ogrodzenie miato tylko jedn<1, brame. W 1938 roo mniej wiecej 2 razy. w nocy, na rozkaz Zielonego wywozHem zwloki rozstrzelanych na tq dzlatke. JednakZe nie moge sobie przypomniee szczeg6t6w, gdyz mineto wiele czasu. Chce oswiadczye, ze do tych czynnosci komendant Zielony kierowal mnie od czasu do czasu. najwidocznlej w tych przypadkach. gdy niezbedne bylo zastepstwo za kt6regos z pracownik6w ko
mendantury. Innych miejsc pogrzebania ofiar represji w tym czasie nie byto. Nie mogly to bye ani Diergacze, ani Biezludowka lub okolice lotniska charkowskiego, gdyz wiq±e sie to z zabezpieczeniem tajnego przewozu rozstrzelanych do mlejsca poch6wku, zabezpieczeniem zaszyfrowania prawdzlwego przeznaczenia takiego miejsca przed otoczeniem. jego ochrony, a w tym sensie rejony te nie S<1, sprzyj aj <1,ce. Ponadto, w tym czasie nie slyszatem od pracownik6w 0 jakichkolwiek innych miejscach poch6wku.

Тех, которых передавал Зеленому, расстреливали. В подвале вместе с Зеленым находился прокурор и кто-то из работников комендатуры (фамилий и других их данных я уже не помню). Таким образом расстреливали арестованных, а кто их расстреливал мне неизвестно. Приговоры исполняли только ночью. Сразу после расстрела я, и другие работники комендатуры, по поручению Зеленого загружали останки на грузовики и вывозили на старое еврейское кладбище, которое находилось на Сальтувце на улице Конюшенной. Останки мы оставляли начальнику кладбища Горбачеву. Перед нашим приездом на кладбище уже были выкопаны ямы, территория кладбища охранялась. Обычно в одну яму складывали 5-6 тел и засыпали их землей. На поверхности делался курган и это захоронение не отличалось от других могил.
Мне кажется, что непосредственное участие в расстрелах принимал непосредственно комендант Зеленый, так как я видел его как он входил в помещение с револьвером в руке. С начала моей работы в НКВД жертв репрессий хоронили только на старом еврейском кладбище. В половине марта 1938 захоронения на старом еврейском кладбище прервали. Это было вызвано тем, что для захоронения было найдено другое место. Находилось оно в лесной парковой зоне Харькова, в направлении на Белгород вправо от белогородского шоссе 1-1,5 км от Пятихаток. Понмню, что когда только было организовано то место захоронения, Зеленый поставил меня там на дежурство. Это было в половине марта 1938. Тогда там еще не хоронили. 100 м от белогородского шоссе часть лесного массива была огорожена деревянным забором зеленого цвета. То место было в форме квадрата , длиною сторон около 150 м. От белогородского шоссе до того места не было специальной дороги. Машины ездили через лес на ту поляну. Поляна заканчивалась перед ограждением. Около ограждения был небольшой барак для дежурного. Насколько помню был один вход. В 1938 году по приказу Зеленого вывозил 2 раза в ночь останки умерших. Но точно не могу вспомнить, так как прошло много времени. Комендант Зеленый на такие действия направлял меня время от времени.
Других мест захоронения жертв репрессий в это время не было. Не могли это быть ни Дергачи, ни Безлюдовка или район харьковского аэропорта, куда можно было бы тайно привезти и похоронить расстрелянных. В то время не слышал о других местах захоронения от других работников.

Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 10:09 am

W odniesieniu do represji wobec pol skich wojskowych wiadomo mi nastepujqce: mniej wiecej w maju 1940 r. na Dworzec Poludniowy. stacje rozrzqdowq. zaczely przybywae wagony z polskimi wojskowymi. kt6rzy zostali wzieci do niewoli przez Armie Czerwonq podczas wyzwalania zachodnich obwod6w Ukrainy i Bialorusi. Byli to oficerowie polskiej armii i zandarmi. Skqd przybywali do Charkowa. nie wiadomo mi. W tym czasie m6wiono. ze Polacy byli dostarczani z jakiegos obozu jenc6w wojennych. w kt6rym wzniecili bunt. Jednakze nie wiem. na ile odpowiadalo to prawdzie. Ze stacji rozrzqdowej. samochodami. tak zwanymi wronami ["woron"] dostarczano Polak6w do wiezienia wewnetrznego UNKWD. kt6re znajdowalo sie wewnqtrz budynku UNKWD. W tym czasie bylem starszym bloku wiezienia wewnetrznego. Do moich obowiqzk6w nalezal odbi6r Polak6w i rozmieszczenie ich w celach. Najczesciej Polacy przybywali dui:ymi grupami. W wiezieniu przebywali dzien lub dwa. a nastepnie byli doprowadzani do piwnicy UNKWD i rozstrze
liwani. Zadnego z Polak6w na przesluchania do oficer6w sledczych nie doprowadzalem. Na podstawie jakich decyzji. zarzqdzen lub wyrok6w byli rozstrzelani nie jest mi wiadomym. Kilka razy odprowadzalem Polak6w do piwnicy. Odprowadzano ich do piwnicy grupami. W piwnicy znajdowali sie prokurator i komendant UNKWD Kuprij. kt6ry do tego czasu objql funkcje Zielonego. Ich nazwisk. imion i patronimik6wjuz nie pamietam. Opr6cz nich. w piwnicy znajdowali sie takZe pracownicy komendantury. Egzekucje na Polakach wykonywano w oddzielnym. odizolowanym pomieszczeniu. w kt6rym nie bylo okien. Kto rozstrzeliwal Polak6w nie wiem. Rozstrzeliwano z broni radzieckiej -z rewolwer6w marki nagan. Podczas doprowadzania Polak6w do piwnicy widzialem. ze jeden z pracownik6w komendantury przeladowywal te bron -obok niego na stole lezalo okolo pieciu rewolwer6w tej marki. z kt6rych wyjmowal wystrzelane luski i ladowal ostrymi nabojami. Nalei;y miee na uwadze. ze w tym czasie pracownicy UNKWD uzbrojeni byli w rewolwery marki nagan. pistolet6w w tym czasie nie bylo. Nie pamietam. aby ktos mial bron obcej produkcji. Zwloki rozstrzelanych Polak6w ladowano na ciezar6wki i nOCq wywozono do miejsca poch6wku -do strety lesno-parkowej Charkowa. miejsca. 0 kt6rym zeznalem wyzej. Kilka razy ja takZe ladowalem i odwozHem zwloki Polak6w do wymienionego miejsca. Dla Polak6w byly wykopane duze doly. 0 ich wymiarach trudno mi teraz cokolwiek powiedziee. Zwloki skladano w tych dolach. przesypywano ich proszkiem bialego koloru. Wsr6d pracownik6w m6wiono wtedy. ze proszek ten powoduje szybki rozklad zwlok. W miare zapelniania. doly zasypywano ziemiq. POwierzchnie dol6w wy_ r6wnywano do poziomu gruntu. Ilu rozstrzelano Polak6w. jak dlugo trwaly egzekucje nie
jest mi wiadomym. gdyz w tym czasie chorowalem na z6ltaczke i przebywalem na leczeniu w szpitalu. w kt6rym spedzHem ponad 2 miesiqce. W tym [samym] miejscu. po Polakach dalej chowano zwloki rozstrze1anych obywateli radzieckich. Chce uzupelnie swoje zeznania -wszystkie dzialania zwiqzane z rozstrzelaniem Polak6w i ich poch6wkiem byly kontrolowane przez
przedstawicieli NKWD z Moskwy.


Касательно репрессий польских военных мне известно следующее. В мае 1940 года на Южный Вокзал начали приезжать вагоны с польскими военными, которых захватила Красная Армия во время освобождения Западных регионов Украины и Белоруссии. Это были офицеры польской армии и полиции. Откуда прибывали в Харьков-мне неизвестно. Говорили, что этих поляков привезли из лагерей пленных, где подняли бунт. Но я не знаю, насколько это было правдой. Со станции их развозили на машинах, так называемых воронках во внутреннюю тюрьму НКВД, которая находилась внутри здания НКВД. В то время я был старшим внутреннего тюремного блока. В мои обязанности входил прием поляков и размещение их в камерах. Чаще поляки прибывали большими группами. В тюрьме находились день-два а потом их отправляли в подвалы НКВД и расстреливали.
Никого из поляков на допрос к следователям не водил. На основании чего их расстреливали –мне неизвестно. Несколько раз я отводил поляков в подвалы. Отводил группами. В подвалах были комендант НКВД Куприй, который исполнял обязанности Зеленого в это время и прокурор. Их данных не помню. Кроме них в подвалах находились работники комендатуры. Расстрел производили в изолированных помещениях без окон. Кто расстреливал поляков-неизвестно. Расстреливали из советсого оружия марки наган. Во время когда отводили поляков в погребы видел, что около одно из работников комендатуры на столе лежало 5 револьверов которые он заряжал. Но в это время работники НКВД имели оружие наган, револьверов в то время не было. Не помню чтобы кто-то имел оружие иностранного производства. Останки расстрелянных поляков ночью грузили на грузовики и вывозили к месту захоронения. Несколько раз я также грузил тела поляков и вывозил их к месту захоронения. Для поляков были выкопаны большие ямы. О их размерах сложно мне что-либо сейчас сказать. Тела укладывали в те ямы и посыпали их порошком белого цвета. Среди работников шла молва, что этот порошок вызывает скорейшее разложение останков. По мере наполнения ямы засыпали землей. Поверхность ям ровняли с землей. Как их расстреливали и сколько- мне неизвестно так как в то время я был болен и провел почти 2 месяца в больнице. В том самом месте хоронили останки расстрелянных советских людей. Все действия, связанные с арестом и расстрелом поляков, контролировались представителями НКВД из Москвы.

Na poczqtku wojny. w miejscu pochowania w strefie lesno-parkowej ogrodzenie zostalo spalone. a gdy wojska radzieckie wycotywaly sie z Charkowa. komendant Kuprij osobiscie wysadzH pomieszczenie piwniczne. w kt6rym odbywaly sie egzekucje.
W czasie. gdy przeprowadzano masowe represje. ja. kt6ry na rozkaz komendanta Zielonego wozHem zwloki do miejsca poch6wku. zloi;ylem raport 0 zwolnienie z organ6w NKWD. jednakZe Zie10ny nie przyjql mojego raportu i oswiadczyl. ze moge bye pociqgniety do odpowiedzialnosci jako dezerter. Na poczqtku wojny. jeden z pracownik6w.
kt6rego juz nie pamietam. oswiadczyl mi. ze gdyby nie wojna. to my bylibysmy naste
pnymi w kolejce. i ze jakoby bylismy juz na listach. Pamietam. ze w tym czasie represje
objely takZe wielu pracownik6w organ6w. To wszystko. co moge zeznae w sprawie re
presji wobec radzieckich i polskich obywateJi w latach 1936--1940. Dzisiaj jestem czlo
wiekiem chorym. mam 100% utraty wzroku i nie jestem w stanie osobiscie pokazae
miejsc. w kt6rych chowano rozstrze1anych obywateli. JednakZe te informacje. kt6re za
warlem w swoich zeznaniach odpowiadajq prawdzie.
Pytanie: Prosze powiedziee. kto w 1940 r. byl szefem UNKWD obwodu charkowskiego.
kto byl jego zastepcq. naczelnikiem Wydzialu Kadr. komendantem. pracownikami ko
mendantury. a takZe [wymieniC] inne osoby. kt6rym mogq bye wiadome okolicznosci
rozstrzelania polskich wojskowych?
Odpowiedz: W 1940 roku szefem UNKWD obwodu charkowskiego byl Safonow. jego zastepCq byl Tichonow. naczelnikiem Wydzialu Kadr byl Pokugow. komendantem Kuprij. imion i patronimik6w wymienionych os6b nie pamietam. Z pracownik6w komendantury pamietam Skakuna. Karmanowa. Rudienke. Mykowa. ich imion juz nie pamietam. Nie jest mi wiadomym. kto moze zeznae 0 okolicznosciach rozstrzelania Polak6w. gdyz akcja rozstrzelania i pochowania byla tajna i wiedziala 0 niej tylko ograniczona liczba pracownik6w NKWD i nie wiadomo mi. kto dokladnie byl w to wlqczony.


В начале войны на месте захоронения ограждение было сожжено, а когда советские войска освободили Харьков, комендант Куприй лично взорвал подвал, где проходили расстрелы. Когда проходили репрессии, я лично по приказу коменданта Зеленого возил останки к месту захоронения. Я подал рапорт на увольнение, но комендант Зеленый его не принял и сказал, что это может быть расценено как дезертирство. В начале войны один из работников, которого уже не помню, сказал, что если бы не война, то мы бы были следующие по очереди, в списках мы были. Помню, что репрессии охватили многих работников органов. Это все, что я могу сказать о репрессиях советских и польских жителей в 1936-1940 годах. Сейчас я больной человек, на 100 % потерял зрение и не в состоянии показать места, где хоронили расстрелянных людей. То то что я сказал правда.
Вопрос. Скажите, а кто в 1940 г. Был шефом НКВД Харьковской области, кто был его заместителем, начальником кадрового отдела, комендантом, работниками комендатуры, а также назовите других людей, которым могли бы быть известны обстоятельства расстрела польских военных.
Ответ. В 1940 году шефом НКВД Харьковской области был Сафонов, его заместителем был Тихонов, начальником отдела кадров был Покугов, комендантом Куприй, имен и отчеств названных людей я не помню. Из работников комендатуры я помню Скакуна, Карманова, Руденко, Мыкова, их имен я уже не помню. Мне неизвестно, кто может знать об обстоятельствах расстрела поляков, когда все это делалось тайно и было известно ограниченному количеству работников НКВД, и мне неизвестно кто именно был втянут в это.


W zwiqzku z tym. ze swiadek jest niewidomy i nie moze przeczytae i podpisae protokolu niniejszego przesluchania. zostala wezwanajego zona Ryzkowa Natalia Spiridonowna. w kt6rej obecnosci Syromiatnikowowi M.W. odczytano protok6l niniejszego przesluchania. Syromiatnikow M.W. oswiadczyl. ze protok6l sporzqdzono zgodnie zjego zeznaniami. prawidlowo. uzupelnien. uwag i poprawek nie wnosi. co potwierdzHa podpisem na protokole Ryzkowa N.S.
Przesluchiwal:
St[arszy] sledczy Wydzialu Sledczego UKGB USRR obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci
W. Jerszyk
Kserokopia. rekopis. Ministerstwo SprawiedliwoSci -Krajowa Prokuratura. Materialy sleclztwa w sprawie zbrodni katyftskiej.
1 Pominieto dane personalne. Zob. Pierwsze przesluchanie.
Dokument na blankiecie protokolu przesluchania swiadka. U dolu kaidej karty podpis: "Ry:i:kowa


В связи с тем, что свидетель слеп, и не может прочитать и подписать протокол настоящего допроса, была вызвана его жена Рыжкова Наталья Спиридоновна, в присутствии которой Сыромятникову М.В. прочитан протокол настоящего слушания. Сыромятников М.В. отметил , что протокол соответствует его показаниям и поправок и уточнений он не вносит, что подтверждает подписью на протоколе Рыжкова Н.С.
Слушал
Старший следователь Следственного Отдела КГБ СССР Харьковской области майор службы отдела юстиции
В. Ершик.
Ксерокопия. Рукопись. Министерство Юстиции –Государственная прокуратура. Материалы следствия по делу Катыни.первое слушание.Документ на бланке протокола допроса свидетеля. Внизу каждого листа подпись Рыжкова.
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 10:19 am

1991 maj 15. -Trzecie przesluchanie
PROTOKOL przesluchania swiadka Przesluchanie rozpoczeto 0 godz. 10 min 00 Zakonczono 0 godz. 14 min 00
Starszy sledczy Wydzialu Sledczego Z[arzqdu) B[ezpieczenstwa) P[ari.stwowego) USRR obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja. 478 479
w: w miejscu zamieszkania swiadka na poostawie art. art.: 85, 167 oraz 170 KPK USRR przestuchal w charakterze swiadka:
1. Nazwisko: I.
Na poczqtku przestuchania wyjasniono ml, ze przestuchiwany jestem w charakterze swiadka w sprawie karnej 0 rozstrzelanie polsklCh wojskowych, w kt6rej dochodzenie prowadzi Naczelna Prokuratura Wojskowa.
Na pytanie, CO wiadomo Syromiatnikowowi 0 wydarzeniach, w zwiqzku z ktorymijest przesluchiwany, swiadek zeznal:
W uzupetnieniu do swoich zeznaii, ktore ztoZytem poprzednio chce wyjasnie. ze pracujqC w 1940 roku wUNKWD obwodu charkowskiego. bylem swiadkiem rozstrzelania i pochowania polskich wojskowych. Kilka razy. na rozkaz komendanta Kuprija. z budynku UNKWD. w ktorym wykonywano egzekucje polskich wojskowych wywozilem ich zwloki do 6 sektoru strety lesno-parkowej Charkowa. gdzle lch chowano. W sprawie okolicznosci rozstrzelania Polak6w i miejsca ich poch6wku obszemle zeznalem podczas poprzednich przestuchaii. JednakZe uWaZam za konleczne wyjasnie szczeg610wo niekt6re sprawy. Z zasady rozstrzeliwano Polak6w w godzinach wieczomych. rch zwloki ladowane na ciezarowke. tak zwanq p6ltorke. kt6rej skrzynia byla obita metalowq blachq. Zwloki ladowali pracownicy komendantury


1991 год 15 мая. Третье слушание.
Протокол слушания свидетеля. Слушание начато в 10 ч. Окончено в 14 часов 0 мин. Старший следователь Следственного отдела Государственного учреждения безопасности СССР Харьковской области, майор службы отдела юстиции Ершик В.Я. 478479
На месте проживания свидетеля на основании статьи 85, 167 и 170 KPK СССР допрошен в качестве свидетеля
1.Имя
В начале допроса выяснено, что меня допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу о расстреле польских военных, в котором расследования проводит Главная Военная Прокуратура.
На вопрос, что известно Сыромятникову о событиях в связи с которыми идет допрос, свидетель пояснил.
К уточнению к своим показаниям, которые давал раньше, хочу пояснить, что работая в 1940 году в НКВД Харьковской области был свидетелем расстрела и захоронения польских военных. Несколько раз по приказу коменданта Куприя из здания НКВД, где проводились расстрелы, отвозил останки польских военных к 6 сектору лесной парковой зоны Харькова, где их хоронили.
В деле по обстоятельствам расстрела поляков и места их захоронения были даны показания в предыдущем допросе. Но хотел бы уточнить некоторые моменты. Обычно расстреливали поляков вечером и их останки грузили на грузовики, так называемые полуторки, где окна были забиты металлическими завесами. Останки грузили работники комендатуры.

W ciezar6wce mlescito sie okoto 25 zwtok. Przez okres [wykonywania) egzekucji na polskich wojskowych. ui:ywano w celu dostarczenia zwlok do miejsca poch6wku dw6ch takich samochod6w. Z UNKWD zwIoki wywozono przewaZnie w poznych godzinach. mniej wiecej po p6tnocy. Od strony szosy bielgorodzkiej nie bylo specjalnych podjazd6w do miejsca pochowku. Samochody zjezdzaly z szosy do strety lesno-parkowej. zagtebiajqc sle w niq na okoto 70-100 m. gdzie wlasnie znajdowalo sie miejsce poch6wku. Terytorium. na ktorym grzebano [zwlokiJ byto ogrodzone drewnianym ptotem. w kt6rym byla brama. Miejsce to byto strzewne przez komendanture UNKWD. Do czasu przybycia samochodow ze zwlokami. w miejscu tym byly
juz wykopane doly. Doly kopano recznie. topatami. [praceJ te wykonywalo 6-7 pracownik6w komendantury. oni tak:Ze grzebali zwloki. Kto to byl konkretnie. nie potrafie wskazae z powodu uplywu czasu. Na He pamietam, Polak6w chowano w dotach. kt6re byly wykopane na obwodzie ogrodzonego terytorium. od strony szosy blelgorodzkiej. Wymiary dol6w nie byly jednakowe. lecz w zasadzie wynoslly okoio 2 x 4 m. JednakZe w chwili obecnej moge nie pamietae r6znych spraw z oplsywanych wydarzen. dlatego zeznaje to. co soble przypominam. He bylo dol6w nle pamletam juz teraz, lecz bylo ich wiele. Trzeba miee na uwadze, ze w tym miejscu od 1938 r. grzebano wszystkie ofiary represjl. dlatego czasami doly. w kt6rych byli pochowani Polacy znajdujq sie obok pochowanych obywateli radzieckich. Zwioki do dol6w zrzucano byle jak, nikt Ich nle ukladal w okreslonym porzqdku. [a nastepnie] byly posypywane bialym proszklem I zakopywane. Glebokose dol6w takZe byla r6zna. w zasadzie nie wiecej niz 2 m. Przed egzekucjq niekt6rym Polakom zwiqzywano rece. dlatego oni w tym stanie byli pochowani.


В грузовике помещалось около 25 тел. Во время расстрела использовали 2 машины. Из НКВД останки вывозили в основном поздно вечером, около полуночи. Со стороны белогородского шоссе не было специальных подъездов к месту захоронения. Машины съезжали с шоссе к лесной парковой зоне, где находилось место захоронения. Территория, на которой проходили захоронения, была ограждена деревянным ограждением. Место это охранялось НКВД. К моменту прибытия машин с телами были выкопаны уже ямы. Ямы копали вручную лопатами (работу эту выполняло 6-7 работников комендатуры), они также складывали тела. Кто это был конкретно- не могу сказать спустя столько времени. Не помню. Поляков хоронили в ямах, которые были выкопаны на огражденной территории со стороны белогородского шоссе. Размеры ям не были одинаковыми, примерно 4 на 2 м. Но в настоящее время могу не помнить всех моментов тех дел, и говорю о том что помню. Сейчас не помню, сколько было ям. Следует отметить, что в этом месте в 1938 хоронили всех жертв репрессий и поэтому ямы с трупами поляков находились рядом с ямами советских людей. В ямы трупы кидали беспорядочно а потом посыпали белым порошком и закапывали. Глубина ям была тоже разная, не больше 2 м. Перед расстрелом некоторым полякам связывали руки и в таком виде они были похоронены.


JednakZe nie wszystkim zwiqzywano rece. rIu Polakow rozstrzelano i pochowano nlejest ml wiadomym. JednakZe wydaje mi sie. ze wszystkich rozstrzelano w niewielkim odstepie czasu. w miare ich dostarczania do Charkowa. Pamietam. ze do budynku wiezienia wewnetrznego UNKWD wsr6d polskich wojskowych byta dostarczona jedna kobieta2• Teraz nle przypominam sobie dokladnie. kto to byl. czy byla wojskowym. jednakZe dobrze pamietam. ze wsr6d dostarczonych Polak6w byla kobieta. Jej dalsze losy nie Sq ml wiadome. najwidoczniej
takZe 7"ostaia rozstrzelana. Zasadniczo Polak6w rozstrzellwano i grzebano w mundurach wojskowych. Nie mleli zadnych r.leczy. a czy posiadali dokumenty, pieniqdze. bron nie jest mi wiadomym. Egzekucje Polak6w wykonywano wyiqcznie w budynku UNKWD, na miejscu pochowania ich nle rozstrzeliwano. Pochowk6w nie fotografowano i nle fllmowano. nie sporzqdzano plan6w ani schemat6w. mnie przynajmniej 0 tym nle wiadomo. Jak jUz zeznalem, egzekucjaml Polak6w I ich pochowaniem kierowali przedstawiciele NKWD z Moskwy. kt6rzy w tym czasie przebywali w tym celu w Charkowie, Nie mam wiecej nic do wyjaSnienia na zadane mi pytania,
W zwiqzku z tym. Ii; swiadek jest nlewidomy i nie moze przeczytae i podpisae protokolu niniejszego przesluchania. protokol przesluchanla zostal odczytany Syromiatnikowowi M.W. w obecnosci jego zony, Syromiatnikow M.W. oswiadczyl. ze protok61 zostal sporzqdzony prawidlowo zgodnie z jego zeznaniem. jego trese odpowiada prawdzie. jego wypowiedzi spisano prawidlowo. uzupetnien i poprawek nle wnosi. co potwierdzila podpisem jego zona Ryzkowa N .s.
Przestuchanie prowadzH i protok61 sporzqdzH: St[arszyJ sledczy Wlydzialu] S[ledczego) UKGB USRR obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci
W. Jerszyk
Kserokopla. r~kopis. Minisierstwo SprawiedliwoSci KraJowa Prokuratura. Maierlaly sledztwa w sprawie zbrodni katydski~.
1 Pominieto dane personalne. Zob. Pierwsze przes!uchanie.
2 Jedyna znana kobietajeniec wojenny. zamordowana na podstawie decyzji z 5 marca 1940 r .. to ppor. Janina Lewandowska z obozu kozlelskiego, nr 53 na Iiscie smierci 040/1 z [201 kwietnla 1940 r.
Dokument na b1anklecie protoko!u przes!uchania swiadka. U dotu kazdeJ karty podpls: ~Ryzkowa


Но не всем связывали руки, сколько поляков расстреляно и похоронено- не знаю. Но мне кажется что всех расстреляли с небольшим интервалом времени, по мере их поступления в Харьков. Помню что к зданию тюрьмы НКВД среди польских военных привезли одну женщину. Сейчас я точно не вспомню кто это был, была ли она военной. Что с ней стало мне неизвестно, скорее всего она была расстреляна. В основном поляков расстреливали и хоронили в военных мундирах. У них не было никаких вещей , документы, деньги, оружие – неизвестно. Расстрелы проводили в здании НКВД, на месте захоронения их не расстреливали. Захоронения не фотографировали и не снимали. Расстрелом и захоронениями руководили представители НКВД из Москвы, которые с этой целью были в Харькове. Больше мне нечего добавить.
В связи с тем, что свидетель слеп и не может прочитать и подписать протокол настоящего допроса. Протокол допроса был прочитан Сыромятникову М.В в присутствии его жены. Сыромятников М.В. отметил что протокол был составлен в соответствии с его показаниями, его содержание соответствует действительности, дополнений и поправок не вносится, что подтвердила его жена Рыжкова Н.С.
Допрос провел и составил протокол старший следователь Следственного Отдела КГБ СССР Харьковской области майор службы юстиции В.Ершик.
Ксерокопия. Рукопись. Министерство Юстиции –Государственная прокуратура. Материалы следствия по делу Катыни.первое слушание.
P.S.
Одна известная женщина военнопленная, убита по решению от 5 марта 1940 года. Янина Левандовска из лагеря №53 на смертном листе 040/1 20 апреля 1940
Документ на бланке протокола допроса свидетеля. Внизу каждого листа подпись Рыжкова.
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 10:20 am

Там есть еще два допроса, они будут готовы в течении этой недели.
Или на следующей неделе.
Вернуться к началу Перейти вниз
Admin
Admin
Admin


Количество сообщений : 675
Дата регистрации : 2007-04-02

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeСр Апр 13, 2011 11:18 am

Нестыковка по времени.
Все в один голос говорят, что поляков на расстрел привозили в МАЕ. В то время как Чапский утверждает,что он был вывезен из Старобельска 12 мая одним из ПОСЛЕДНИХ этапов.
А Семиряга так вообще утверждает,что поляков из Старобельска в Харьков стали отправлять 5 апреля (!) 1940 г.
Вернуться к началу Перейти вниз
https://katyn.editboard.com
zdrager

zdrager


Количество сообщений : 2503
Дата регистрации : 2008-03-10

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeЧт Апр 14, 2011 1:45 am

протокол пишет:

Одна известная женщина военнопленная, убита по решению от 5 марта 1940 года. Янина Левандовска из лагеря №53 на смертном листе 040/1 20 апреля 1940
[/b]

А она тут в Харькове откуда? Мацкевич пишет, что видел, как ее труп откопали в Козьих Горах, или я чего-то упустил?
Вернуться к началу Перейти вниз
Rus-Loh

Rus-Loh


Количество сообщений : 1313
Возраст : 61
Localisation : Ярославль
Дата регистрации : 2007-09-11

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeЧт Апр 14, 2011 2:05 am

zdrager пишет:
протокол пишет:

Одна известная женщина военнопленная, убита по решению от 5 марта 1940 года. Янина Левандовска из лагеря №53 на смертном листе 040/1 20 апреля 1940
А она тут в Харькове откуда? Мацкевич пишет, что видел, как ее труп откопали в Козьих Горах, или я чего-то упустил?

Совсем ляхи зарапортовались lol!
Вернуться к началу Перейти вниз
геолог

геолог


Количество сообщений : 2528
Дата регистрации : 2009-07-12

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeЧт Апр 14, 2011 8:09 am

Rus-Loh пишет:
zdrager пишет:
протокол пишет:

Одна известная женщина военнопленная, убита по решению от 5 марта 1940 года. Янина Левандовска из лагеря №53 на смертном листе 040/1 20 апреля 1940
А она тут в Харькове откуда? Мацкевич пишет, что видел, как ее труп откопали в Козьих Горах, или я чего-то упустил?

Совсем ляхи зарапортовались lol!

Цитата :
майор службы отдела юстиции Ершик В.Я.

study

Вот у Токарева протокол допроса, а это не поймёш чего.

Послушал - записал.
scratch

А видеозапись есть этого протокола слушания и где этот Ершик В.Я. сейчас находиться?
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeПт Апр 15, 2011 1:49 am

Цитата :
Касательно репрессий польских военных мне известно следующее. В мае 1940 года на Южный Вокзал начали приезжать вагоны с польскими военными, которых захватила Красная Армия во время освобождения Западных регионов Украины и Белоруссии. Это были офицеры польской армии и полиции.

А полицейских разве не только в Осташкове держали?
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeПт Апр 15, 2011 9:49 am

геолог пишет:
Цитата :
Вот у Токарева протокол допроса, а это не поймёш чего.

Послушал - записал.


А видеозапись есть этого протокола слушания и где этот Ершик В.Я. сейчас находиться?

Вот тут вроде есть перевод пятого допроса, который проводил уже Третецкий, и там уже более похоже на допрос.
Написано, что видеозапись применялась.
http://www.ljpoisk.ru/archive/8346606.html
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18
Количество сообщений : 173
Возраст : 46
Дата регистрации : 2009-10-21

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeПт Апр 15, 2011 9:55 am

На катынбуксе выложена книга "Заворотнов С.М. "Харьковская Катынь". Харьков. 2004"
http://katynbooks.narod.ru/kharkov/kharkovkatyn.htm
там имеются отрывки из допроса Сыромятникова.
стр. 94 - 103
Надо сравнить, когда полный перевод будет, что выкинули из оригинала.
Вернуться к началу Перейти вниз
Юрий Н.
Admin
Юрий Н.


Количество сообщений : 492
Дата регистрации : 2011-07-18

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeЧт Июн 09, 2016 1:43 pm

" Янина Левандовска из лагеря №53 на смертном листе 040/1 20 апреля 1940"
В тексте лагерь указан верно : Козельский , а номер 53 относится к пункту её предписания на отправку 040/1.
Вернуться к началу Перейти вниз
Юрий Н.
Admin
Юрий Н.


Количество сообщений : 492
Дата регистрации : 2011-07-18

Перевод допроса Сыромятникова. Empty
СообщениеТема: Re: Перевод допроса Сыромятникова.   Перевод допроса Сыромятникова. Icon_minitimeЧт Июн 09, 2016 1:59 pm

" Расстрелы проводили в здании НКВД, на месте захоронения их не расстреливали".

А как быть с заявлением пана Персака ?
" Улики, найденные в некоторых "советских" могилах, показывают, что кладбище в Пятихатках использовалось также как место казни. В одной из могил тела ничком с раскинутыми руками (в большинстве из могил они были уложены правильно), на дне другой могилы найдены десять револьверных патронов. Это может говорить о том, что при казни лежащие в могиле жертвы добивались".
https://katyn.editboard.com/t1203-topic
Вернуться к началу Перейти вниз
 
Перевод допроса Сыромятникова.
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1
 Похожие темы
-

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Правда и ложь о Катыни :: Для начала :: Общий форум :: Обстоятельства и улики :: Места захоронений :: Пятихатки-
Перейти: