Правда и ложь о Катыни
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Правда и ложь о Катыни

Форум против фальсификаций катынского дела
 
ФорумПорталГалереяПоискРегистрацияВход

 

 Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы

Перейти вниз 
На страницу : 1, 2  Следующий
АвторСообщение
alexis18Количество сообщений : 173
Возраст : 43
Дата регистрации : 2009-10-21

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Июл 21, 2011 12:39 pm

KRZYSZTOF PERSAK,
EKSHUMACJE KATYŃSKIE
PRACE
ARCHEOLOGICZNO-
EKSHUMACYJNE W CHARKOWIE,
KATYNIU I MIEDNOJE W LATACH 1991–1996 I ICH WYNIKI

Персак Кшиштоф,
Эксгумация Катыни.
Археологические и эксгумационные работы в Харькове,
Катыни и Медном в 1991-1996 годах и их результаты.


Chociaż sowieckie sprawstwo Zbrodni Katyńskiej nie ulegało wątpliwości
od chwili jej ujawnienia w kwietniu 1943 r., trzeba było czekać
niemal poł wieku, zanim z moskiewskich archiwow wydostały się
na światło dzienne dokumenty pozwalające wyjaśnić okoliczności
mordu i odkryto nieznane dotąd miejsca pochowku polskich jeńcow
obozow w Starobielsku i Ostaszkowie. Stało się to możliwe w schyłkowym
okresie ZSRS, w atmosferze gorbaczowowskiej głasnosti, gdy
rządzący na Kremlu znaleźli się pod naciskiem nie tylko żądań płynących
z Polski, ale i własnego społeczeństwa, upominającego się
o pamięć o ofiarach stalinizmu. Olbrzymią rolę w tych staraniach odgrywało
Stowarzyszenie „Memoriał”.


Przełomowe znaczenie miał ogłoszony 13 kwietnia 1990 r. komunikat rosyjskiej agencji
prasowej TASS przypisujący sprawstwo mordu w Katyniu stalinowskiemu NKWD
z Ławrientijem Berią i Wsiewołodem Mierkułowem na czele. Tego samego dnia prezydent
ZSRS Michaił Gorbaczow wręczył ówczesnemu prezydentowi RP, Wojciechowi Jaruzelskiemu,
kopie list wysyłkowych, na podstawie których jeńcy z Kozielska, Ostaszkowa
i Starobielska byli kierowani „do dyspozycji” zarządów NKWD w Smoleńsku, Kalininie
(Twerze) i Charkowie, odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzekucji1. Gesty te uczyniono
pod presją informacji o mających się ukazać publikacjach rosyjskich historyków,
dowodzących sowieckiego sprawstwa mordu. Mimo takich okoliczności wydania komunikatu
TASS i jego dość pokrętnej formuły, enuncjacja ta oznaczała przyjęcie przez władze
sowieckie odpowiedzialności za Zbrodnię Katyńską. Tym samym zostało złamane obowiązujące
dotąd w ZSRS tabu.
Dalsze wydarzenia potoczyły się lawinowo. Już w czerwcu i lipcu 1990 r., w wyniku
poszukiwań prowadzonych wiosną tego roku przez polskich i rosyjskich dziennikarzy
oraz działaczy „Memoriału”, władze KGB w Charkowie i Kalininie ofi cjalnie potwierdziły
istnienie w pobliżu podcharkowskiego osiedla Piatichatki oraz koło wsi Miednoje
pod Kalininem miejsc pochówku rozstrzelanych Polaków. Równolegle dwie prokuratury
okręgowe (charkowska i kalinińska) prowadziły postępowania wyjaśniające w sprawie
tych zbrodni.
Warto podkreślić, że już 20 czerwca przesłuchano Mitrofana Syromiatnikowa, który uczestniczył w Charkowie w egzekucjach polskich oficerów2. Jesienią 1990 r. śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej przejęła Naczelna Prokuratura Wojskowa ZSRS i w pierwszych latach prowadziła je z dużym zaangażowaniem (do kwietnia 1991 r. powstało sto tomуw akt).


1 W przypadku Starobielska było to zestawienie akt personalnych pomordowanych jeńców.
2 Z protokołu przesłuchania Syromiatnikowa wynika, że postępowanie prokuratury charkowskiej rozpoczęto już 6 III 1990 r. Zob. Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2: Zagłada marzec–czerwiec 1940, red. W. Materski i in., Warszawa 1998, s. 473. Świadek był oddziałowym więzienia wewnętrznego NKWD w Charkowie i doprowadzał polskich oficerów na miejsce egzekucji. Za „skuteczne wypełnienie zadań specjalnych” otrzymał nagrodę pieniężną.


W wyniku ustaleń zapadłych jesienią 1990 r. na szczeblu międzypaństwowym (po wizycie ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Moskwie) Prokuratura Generalna RP uzyskała w rosyjskim śledztwie status prokuratury posiłkowej.
Oznaczało to, że polscy prokuratorzy i eksperci będą mogli uczestniczyć w zaplanowanych na lato 1991 r. pracach ekshumacyjnych. Taka formuła polskiego udziału w rosyjskim śledztwie pociągała jednak za sobą konieczność podporządkowania się narzuconym przez gospodarzy ograniczeniom co do czasu trwania i zakresu prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, zarуwno jeśli chodzi o objęty nimi teren, jak i prowadzone czynności.
Z tego powodu badania terenowe prowadzone w 1991 r. w Charkowie i Miednoje (w Katyniu wуwczas ekshumacji nie przeprowadzono) miały limitowany zasięg, choć i tak polska ekipa, przy milczącej akceptacji rosyjskich prokuratorуw wojskowych, przejęła w nich inicjatywę i merytoryczne kierownictwo, wykraczając niekiedy poza ustalone wcześniej ramy. Z polskiego punktu widzenia najważniejszym celem prac było potwierdzenie, że we wskazanych przez władze rosyjskie miejscach rzeczywiście spoczywają szczątki polskich jeńcуw – ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Druga faza ekshumacji katyńskich, na znacznie większą skalę, miała miejsce w latach 1994–1996 i objęła wszystkie trzy miejsca pochуwku polskich jeńcуw zamordowanych w 1940 r. (nadal nieznane pozostają miejsca ukrycia zwłok więźniуw zabitych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca tego roku, choć pewne ślady wiodą w kierunku Kuropat pod Mińskiem i Bykowni pod Kijowem). Prace te odbywały się już w zmienionych warunkach, po rozpadzie ZSRS. Podstawy formalno-prawne do ich przeprowadzenia dały podpisane na początku 1994 r., po długotrwałych negocjacjach, umowy między rządem RP a rządami Rosji i Ukrainy, dotyczące upamiętnienia ofiar wojny i represji oraz przewidujące powstanie cmentarzy w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Dlatego jednym z istotnych celуw ekshumacji było zlokalizowanie wszystkich grobуw masowych i wyznaczenie terenu przyszłych cmentarzy.
Przeprowadzone w Charkowie, Katyniu i Miednoje prace archeologiczno-ekshumacyjne – oprуcz ich znaczenia dowodowego dla toczącego się śledztwa i wymiaru moralnego jako etapu na drodze do godnego upamiętnienia ofiar mordu (polskie cmentarze wojenne otwarto tam w 2000 r.) – przyniosły ogrom źrуdeł materialnych, poszerzających wiedzę o okolicznościach Zbrodni Katyńskiej. Dokonane znaleziska oraz poczynione obserwacje archeologiczne, antropologiczne i sądowo-lekarskie pozwalają weryfi kować dane pochodzące od świadkуw i ze źrуdeł archiwalnych oraz dostarczają nowych informacji, ktуrych brak w znanych dotychczas dokumentach – zarуwno na temat modus operandi zbrodni, jak i pуźniejszej historii miejsc tajnego pochуwku ofiar.
Celem niniejszego artykułu jest sumaryczne zestawienie, w oparciu o dość rozproszoną literaturę przedmiotu, podstawowych informacji o przebiegu i rezultatach ekshumacji w Charkowie, Katyniu i Miednoje oraz zwrуcenie uwagi na najważniejsze płynące z nich wnioski 3.
Trzeba zauważyć, że chociaż wszystkie prowadzone badania terenowe były skrupulatnie dokumentowane, istnieją duże dysproporcje, jeżeli chodzi o zakres opracowania i publikacji ich wynikуw. Prace w Charkowie i Katyniu zostały po kilku latach podsumowane autorskimi lub 3 Zob. wykaz literatury na końcu niniejszego artykułu.zbiorowymi monografi ami4. W przypadku badań w Miednoje brak, niestety, analogicznego opracowania

Хотя советская ответственность за совершение Катынского преступления не оставляла никаких сомнений с момента его обнаружения захоронений в апреле 1943 года, нам пришлось ждать почти полвека, когда из московских архивов появились
на свет документы, необходимые для прояснения обстоятельств
убийства польских офицеров и обнаружились ранее неизвестные захоронения польских военнопленных из лагерей в Старобельске и Осташкове. Это стало возможным в последний период существования СССР, в горбачевской период гласности, когда
правители в Кремле оказались под давлением не только польских требований, но и собственного общества, желавшего восстановления
памяти о жертвах сталинизма. Большую роль в этих усилиях играет общество «Мемориал».


Переломное значение имело сообщение 13 апреля 1990, когда российское информационное агентство ТАСС сообщило в вине сталинского НКВД в катынском преступлении, главную роль в этом играли Лаврентий Берия и Всеволод Меркулов. В тот же день президент
СССР Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польши Войцеху Ярузельскому, копии конвойных списков, в которых перечислялись заключенные из Козельска, Осташкова и Старобельска, направленные «в распоряжении» управлений НКВД по Смоленской, Калининской (ныне Тверской) и Харьковской областям, ответственныем за проведение казней 1. Эти жесты были сделаны под давлением информации о предстоящих публикациях русских историков, доказавших советскую вину в убийствах. Несмотря на такие обстоятельства и довольно запутанные выражения ТАСС, это означало признание советский ответственность за преступления в Катыни. Таким образом была нарушено существовавше до того времени в СССР табу.
Дальнейшие события развивались стремительно. Уже в июне и июле 1990 года, в результате
исследований, проведенных той весной польскими и русскими журналистами и активистами «Мемориала», управления КГБ в Харькове и Калинине официально подтвердили существование близ населенных пунктов Пятихатки Медное захоронений казненных поляков. Параллельно с этим, две прокуратуры (харьковская и калининская) начали расследования этих преступлений. Стоит отметить, что уже 20 июня был проведен допрос Митрофана Сыромятникова, участвовавшего в казнях поляков в Харькове 2. Осенью 1990 года расследование взяла на себя Главная Военная Прокуратура СССР, и в первые годы вела его очень ответственно (к апрелю 1991 года дело насчитывало уже сто томов).

1. В случае Старобельска это был спискок расстрелянных заключенных.
2. Из протокола допроса Сыромятникова следует, что расследование в Харькове началось уже 6 марта 1990 (Zob. Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2: Zagłada marzec–czerwiec 1940, red. W. Materski i in., Warszawa 1998, s. 473.) Свидетель был надзирателем во внутренней тюрьме НКВД
в Харькове и сопровождал польских офицеров на место казни. За "образцовое выполнение специальных заданий" он получил денежную премию.

В результате установления взаимопонимания на государственном уровне осенью 1990 года (после визита министра иностранных дел Скубишевского в Москву), Генеральная прокуратура Польши получила в российском расследовании статус вспомогательной прокуратуры.
Это означало, что польские прокуроры и эксперты будут иметь возможность участвовать в запланированных на лето 1991 года эксгумационных работах. Такая формула польского участия в российском расследовании, однако, влечет за собой определенные ограничения в отношении возможности проведения собственного расследования, также в отношении продолжительности и масштабов поиска и эксгумации.
По этой причине объем полевых исследований, проведенных в 1991 году в Харькове и Медном (эксгумации в Катыни тогда мы не проводили) имели ограниченный охват, хотя польская команда, и так, с молчаливого одобрения военной прокуратуры России, взяла на себя инициативу и руководстово деятельностью, иногда выходящей за рамки ранее установленных условий. С польской точки зрения, основной целью работы было подтвердить, что определенных властями России местах на самом деле находятся останки польских военнопленных - жертв Катынского преступления.
Второй этап эксгумации в Катыни, в гораздо большем масштабе, произошел в 1994-1996 годах, тогда исследовались все три места расстрела польских военнопленных, убитых в 1940 году (до сих пор неизвестными остаются другие места захоронения польских военнопленных, убитых в соответствии с решением Политбюро ВКП (б) от 5 марта этого года, хотя некоторые данные указывают в направлении Куропат под Минском и Быковни под Киевом). Эта работа проходила уже в изменившихся условиях после распада СССР. Формальные и правовые основы для действий дало подписанные в начале 1994 года после длительных переговоров, соглашений между польским правительством и правительствами России и Украины, направленных на уважение памяти жертв войн и репрессий, а также на создание кладбищ в Харькове, Катыни и Медном. Поэтому одной из важных целей эксгумации было найти все массовые захоронения и определение мест для будущих кладбищ.
Проведенные в Харькове, Катыни и Медном археологические работы и эксгумации – не говоря об их значении для проводимого расследования и морального аспекта, как шага на пути к достойной памяти жертв массовых убийств (польские военные кладбища открыты там в 2000 году) - принесла огромные материальные доказательства, расширяя знание обстоятельств Катынского преступления. Сделанные в результате раскопок археологические, антропологические и судебно-медицинские данные позволяют уточнить данные документов и архивов, а также предоставить новую информацию, которой не было в документах, как о технологии преступления, так и на историю жертв тайной расправы.
Целью данной статьи является краткий обзор информации, разбросанной по разным литературным источникам, и предоставление основных данных о ходе и результатах эксгумаций в Харькове, Катыни и Медном, привлечение внимания к наиболее важным результатам этих работ 3.
Отметим, что все полевые работы были тщательно задокументированы. Имеются большие различия с точки зрения масштаба работ и публикации их результатов. Работы в Катыни и Харькове и были обобщены за несколько лет, их результаты опубликованы (см. библиографию в конце этой статьи) 4. По результатам работ в Медном, к сожалению, пока нет обобщающей публикации

Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18Количество сообщений : 173
Возраст : 43
Дата регистрации : 2009-10-21

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Июл 21, 2011 12:43 pm

Charkow

Cmentarz pomordowanych wiosną 1940 r. jeńcуw obozu w Starobielsku leży na terenie podcharkowskiego rekreacyjnego parku leśnego (VI strefa), przy drodze prowadzącej w kierunku Biełgorodu, ok. 12 km na pуłnoc od centrum Charkowa i 1 km na południe od należącego obecnie do tego miasta osiedla Piatichatki. Miejsce ukrycia zwłok ofiar położone jest w głębi lasu, ok. 150 m na wschуd od szosy biełgorodzkiej. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w bezpośrednim sąsiedztwie zbudowano sanatorium KGB, a pod alejkami spacerowymi parku sanatoryjnego znajdowały się masowe groby. Chociaż w latach dziewięćdziesiątych sanatorium było już nieczynne, podczas prac ekshumacyjnych wciąż rozpoznawalne były zarysy alejek i betonowe krawężniki.
Charkуw był pierwszym (po 1943 r.) miejscem ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej, toteż w 1991 r. polska ekipa pod kierunkiem zastępcy prokuratora generalnego RP, Stefana Śnieżki, zdobywała tam nowe doświadczenia w tej bezprecedensowej akcji badawczej6. Ze strony rosyjskiej prace nadzorował zastępca naczelnego prokuratora wojskowego, gen. mjr Wiaczesław Frołow, a formalnym kierownikiem ekshumacji był prokurator, płk Aleksandr Trietiecki.Rolę bacznych obserwatorуw pełnili funkcjonariusze KGB z Charkowa. Władze rosyjskie przeznaczyły na ekshumację w Piatichatkach zaledwie dwa tygodnie (25 lipca – 7 sierpnia). Poszukiwania prowadzono na wskazanym przez charkowski zarząd KGB terenie o powierzchni 1,3 ha, ogrodzonym metalową siatką. Był on porośnięty kilkudziesięcioletnim lasem liściastym z gęstym poszyciem leszczynowym, ktуre należało wykarczować.

Po zakończeniu w 1996 r. pełnych badań terenowych miało się okazać, że żadne z drzew nie rosło na grobie masowym. Oznacza to, że prawdopodobnie zostały posadzone przez NKWD wkrуtce po zakończeniu egzekucji Polakуw, w 1940 lub 1941 r., gdy zarysy grobуw były wyraźnie widoczne.
Dużym utrudnieniem w prowadzeniu i dokumentowaniu prac badawczych był brak dokładnych map terenu. Jedyną wskazуwkę co do położenia grobуw mogło stanowić jego ukształtowanie, zwłaszcza wszelkiego rodzaju zagłębienia i rozpadliny. Początkowo korzystano z pomocy sprowadzonego przez KGB rуżdżkarza, lecz wszystkie jego wskazania okazały się nietrafne. W rezultacie przyjęto metodę „rozproszonych wykopуw sondażowych”, co oznacza, że dokonywano ich w sposуb dość przypadkowy. Za pomocą wojskowej maszyny do kopania transzei oraz ręcznie wykonano łącznie 49 wykopуw sondażowych o głębokości 100–120 cm. Jak się pуźniej miało okazać, były one zbyt płytkie i w kilku wypadkach nie pozwoliły na odkrycie położonych głębiej grobуw. Zdarzało się też, że błędnie zinterpretowano lub przeoczono wskazujące na ich istnienie zakłуcenia naturalnej struktury gruntu i znajdujące się w ziemi przedmioty.

4 Por. A. Kola, Archeologia zbrodni. Ofi cerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Toruń 2005; Katyń w świetle badań terenowych 1944–1995, red. M. Głosek, Toruń 2004.
5 Marian Głosek sugeruje, że wynika to z faktu, iż badania w Charkowie i Katyniu prowadzili głуwnie specjaliści o rodowodzie akademickim, podczas gdy w Miednoje – przede wszystkim policyjni.
6 W skład polskiej ekipy badawczej wchodzili prokuratorzy: Stefan Śnieżko, płk Andrzej Komarski, Zbigniew Mielecki, Henryk Stawryłło; lekarze sądowi: dr Erazm Baran i doc. dr hab. Roman Mądro; antropolog prof. Bronisław Młodziejowski; archeolog prof. Andrzej Nadolski; ekspert-falerysta płk Zdzisław Sawicki; historyk Jędrzej Tucholski; przedstawicielka PCK Elżbieta Rejf; eksperci policyjni: inż. Jarosław Rosiak i Aleksander Załęski oraz ks. Zdzisław Peszkowski, red. Stanisław Mikke i reżyser z WFD Jуzef Gębski z ekipą filmową.
Mimo tych trudności i – być może – popełnionych błędуw poszukiwania przeprowadzone w 1991 r. zostały uwieńczone sukcesem. Odnaleziono cztery groby masowe, w ktуrych spoczywały szczątki polskich ofi cerуw ze Starobielska. Dowodziły tego znalezione w nich przedmioty, m.in. guziki wojskowe, fragmenty mundurуw (np. naramienniki), odznaczenia i odznaki, wreszcie identyfi katory wojskowe (tzw. nieśmiertelniki) oraz dokumenty i zapiski, na ktуrych widniały nazwiska osуb znanych ze źrуdeł archiwalnych jako jeńcy Starobielska. Oprуcz grobуw „polskich” odnaleziono dwa groby, w ktуrych spoczywały szczątki przedstawicieli ludności miejscowej, co stwierdzono na podstawie znajdujących się w grobach mobiliуw. Znajdowało się tam dziewiętnaście szkieletуw. Ślady na czaszkach zachowanych w obu kategoriach grobуw dowodziły, że ofiary najczęściej były pozbawiane życia strzałem w tył głowy.
Ograniczony czas badań pozwolił na pełną ekshumację tylko dwуch grobуw Polakуw.
Z jednego wydobyto szkielety 87 osуb (wykop 5/91), z drugiego 74 (wykop 22/91). Z trzeciego grobu podniesiono szczątki 4 osуb (wykop 39/91), po czym eksplorację przerwano, czwartego zaś grobu nie badano (wykop 34/91). Ponadto odnaleziono i przebadano dуł (wykop 30/91), w ktуrym zostały zakopane rzeczy zapewne odebrane ofiarom przed egzekucją – oporządzenie wojskowe, przedmioty osobistego użytku. Występujące na nich ślady nadpalenia wskazują, że przed ukryciem funkcjonariusze NKWD usiłowali je spalić. Na dnie tego zsypiska znajdowały się kości dwуch osуb. Łącznie więc z grobуw zidentyfi kowanych w 1991 r. jako „polskie” ekshumowano szczątki 167 osуb (zostały następnie pochowane w grobie nr 5).
Stan zachowania zwłok nie pozwalał na indywidualną identyfi kację zmarłych.
Liczba odnalezionych w Piatichatkach mogił i zwłok wydawała się zaskakująco mała zarуwno w stosunku do znanej liczby pomordowanych jeńcуw Starobielska (ok. 3800), jak i ze względu na skalę prac poszukiwawczych (49 wykopуw sondażowych). Sformułowano zatem hipotezę, że zwłoki ofiar mogły być pochowane w innych niż Piatichatki miejscach lub poza terenem wyznaczonym do poszukiwań. Podejrzenia te potęgował wydany przez władze sowieckie zakaz dokonywania sondaży poza ogrodzeniem. Te przypuszczenia i wątpliwości mogły zostać zweryfi kowane dopiero kilka lat pуźniej, na następnym etapie prac ekshumacyjnych.
O ile w 1991 r. ekshumacje w Charkowie podporządkowane były toczącemu się śledztwu i głуwny nacisk kładziono na zastosowanie metod sądowo-lekarskich oraz kryminalistycznych, to w latach 1994–1996 teren cmentarzyska systematycznie przebadano metodami archeologicznymi.
Pozwoliło to zrekonstruować topografi ę urządzonego przez NKWD cmentarza ofiar egzekucji i zlokalizować wszystkie znajdujące się tam masowe groby.
We wrześniu 1994 r. przeprowadzono pomiary geodezyjne i kartografi czne w celu sporządzenia dokładnych map terenu oraz sondażowe badania archeologiczne 7. Dalsze kompleksowe prace archeologiczno-ekshumacyjne toczyły się w sezonach letnich 1995 i 1996 r., łącznie przez osiem miesięcy 8. Ekipą badawczą kierował archeolog, prof. Andrzej Kola 9.

7 Wcześniej, w kwietniu 1994 r., ekipa kierowana przez doc. Mariana Głoska ekshumowała szczątki 48 Polakуw zmarłych w obozie w Starobielsku i pochowanych na starym cmentarzu w tym mieście.
8 Wspomniane prace toczyły się w następujących terminach: 2–27 IX 1994, 3 VI–22 IX 1995, 27 V–14 IX 1996 r.
9 W skład zespołu badawczego wchodzili archeolodzy: prof. Andrzej Kola, Mieczysław Gуra, Marek Urbański, prof. Maria M. Blombergowa, Jacek Dąbrowski, Wiesława Matuszewska-Kola, Wojciech Szulta, Jacek Bloch, Grzegorz Dębski; konserwatorzy zabytkуw: Małgorzata Grupa, Witold Tokarski, Magdalena Dobrowolska; antropolodzy: dr Andrzej Florkowski, Jarosław Bednarek, Beata Iwanek; lekarz sądowy dr Erazm Baran; kryminolog mjr Sławomir Stochmal; przedstawiciel PCK Andrzej Szuwarski; lekarz dr Ewa Gruner-Żarnoch; pracownicy techniczni: Robert Kola, Paweł Bielecki oraz red. Stanisław Mikke.
Zgodnie z metodologią stosowaną w archeologii na terenie badań wyznaczono siatkę arową (kwadraty o boku 10 m), stanowiącą swego rodzaju układ wspуłrzędnych umożliwiający prowadzenie ścisłej dokumentacji. Jako potencjalnie najbardziej efektywny sposуb eksploracji rozległego obszaru domniemanego cmentarza wybrano metodę sondaży wiertniczych ręcznym świdrem geologicznym o średnicy 2,5 cala. Narzędzie to umożliwiało penetrację gruntu do głębokości 5 m i uzyskanie jego przekrojowego obrazu, ujawniającego wszelkie zakłуcenia naturalnego układu warstw. W przypadku natrafienia na grуb masowy w piуrze wiertła pojawiały się jego ślady (szczątki biologiczne, guziki itp.).
Łącznie w latach 1994–1996 wykonano 4673 wiercenia, ktуrymi pokryto cały badany obszar.
Odwierty umiejscawiano co 2 m, zagęszczając je w miarę potrzeby do 1 lub nawet 0,5 m w przypadku natrafi enia w ziemi na interesujące obiekty. Pozwalało to uchwycić zarysy mogił, ktуre następnie eksplorowano metodami wykopaliskowymi, tj. odsłaniając ich kolejne warstwy.
W ten sposуb w Piatichatkach odkryto aż 75 grobуw masowych (łącznie z odnalezionymi w 1991 r.). Spośrуd nich 15 zidentyfi kowano jako mogiły polskich ofi cerуw ze Starobielska, a 60 jako groby sowieckich ofiar egzekucji z okresu „wielkiej czystki”. Groby „polskie” poddano całkowitej lub częściowej eksploracji, natomiast „sowieckie” badano tylko w zakresie niezbędnym do zidentyfi kowania pochodzenia pochowanych osуb. Najczęściej ekshumowano z nich tylko wierzchnią warstwę szkieletуw. Jednak na podstawie rozmiarуw mogił dokonano oszacowania liczby pochowanych, określając ją na 2241.
Czytelne kryterium pozwalające odrуżnić groby „polskie” od „niepolskich” stanowiło ich wyposażenie. Te drugie były generalnie uboższe pod względem liczby występujących w nich przedmiotуw. Charakterystyczne było gumowe obuwie produkcji sowieckiej, na co wskazywały wytłoczone oznaczenia fabryk, tymczasem w grobach „polskich” dominowały buty skуrzane, przede wszystkim wojskowe. W grobach „sowieckich” znajdowano też rosyjskie monety, książki i kalendarze w języku rosyjskim i ukraińskim. Brakowało natomiast polonikуw, choć zdarzały się wyjątki od tej reguły. Znaleziony w jednej z mogił nуż stołowy z wygrawerowanym napisem „Sanatorium w Istebnej” może świadczyć, że wśrуd straconych mieszkańcуw ZSRS byli Polacy. Nie jest to zaskakujące w świetle wiedzy, że w latach 1937–1938 w ramach „operacji polskiej” rozstrzelano w tym kraju ponad 100 tys. obywateli narodowości polskiej.
Ofiary sowieckie odrуżniały od polskich także wyznaczniki antropologiczne: zaniedbane uzębienie z nieleczonymi ubytkami prуchniczymi, plomby wykonane z metali nieszlachetnych.
W grobach „sowieckich” znajdowały się z reguły szczątki osуb cywilnych (w tym co najmniej 26 kobiet). Tylko w jednym z grobуw pochowano zapewne grupę rozstrzelanych żołnierzy, na co wskazywał młody wiek ofiar (ustalony metodami antropologicznymi) i znalezione sowieckie guziki wojskowe.
Ślady znalezione w niektуrych z mogił „sowieckich” wskazują, że cmentarz w Piatichatkach był rуwnież wykorzystywany jako miejsce egzekucji. W jednym z grobуw zwłoki leżały „na brzuchu” z rozrzuconymi rękami (w większości mogił były ułożone regularnie), na dnie innego natrafi ono na tkwiące w calcu (gruncie macierzystym) dziesięć pociskуw rewolwerowych.
Może to świadczyć o tym, że po egzekucji dobijano leżące w dole ofiary.


Рис. 1.
Charkуw – zbiorowe groby polskich jeńcуw wojennych i ofiar Wielkiego Terroru lat 1937–1938
Przedruk za: Charkуw – Katyń – Twer. W sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2001, s. 126


Mogiły pomordowanych Polakуw i osуb miejscowych rуżniły się także rozmiarami i ułożeniem zwłok. Groby „polskie” były przeciętnie większe (od 2 x 2,5 m do 4 x 14 m) i mogły mieścić od kilkudziesięciu do kilkuset ciał, podczas gdy „sowieckie” – od kilku do kilkudziesięciu.
Mogiły Polakуw wyrуżniały się regularnym kształtem kwadratu lub prostokąta, miały standardową głębokość ok. 2 m i płaskie dno, co oznacza że wykopano je ręcznie. Groby pomordowanych obywateli ZSRS były przeciętnie płytsze i miały zaokrąglone narożniki; zapewne kopano je ad hoc, dostosowując ich wielkość do liczby osуb, ktуre zostały lub miały być stracone. Z relacji Syromiatnikowa wynika, że chronologicznie pierwszy, a zarazem największy grуb (nr 17/95), ktуry miał przyjąć ciała jeńcуw przysłanych ze Starobielska pierwszymi trzema transportami, kopało przez dziesięć dni przed rozpoczęciem egzekucji sześciu funkcjonariuszy NKWD. Był on na tyle duży, że ciężarуwka przywożąca zwłoki z siedziby NKWD w Charkowie mogła wjechać do jego wnętrza. Podczas badań archeologicznych istotnie odkryto ślady rampy wjazdowej. Te i inne szczegуły relacji Syromiatnikowa, ktуre udało się zweryfi kować podczas badań terenowych, potwierdzają generalną wiarygodność zeznań tego funkcjonariusza NKWD, skądinąd wykrętnych, jeżeli chodzi o jego własną rolę. We wspomnianym największym grobie „polskim”, wewnątrz ktуrego rozładowywano ciężarуwkę, zwłoki spoczywały w układzie regularnym, w pozostałych zaś w bezładzie, choć zwykle zachowując porządek anatomiczny.
Prawdopodobnie oznacza to, że ciała rozstrzelanych wrzucano do dołуw wprost z ciężarуwki.
Charakterystyczne, że niektуre z zachowanych na szkieletach butуw miały odcięte cholewy, znajdowano też buty wrzucone luzem do grobu. Czyżby zatem enkawudziści przed zakopaniem ciał ofiar starali się „pozyskać” obuwie i cenną skуrę?
Z grobуw „polskich” wydobyto wiele tysięcy przedmiotуw poświadczających, że są tam pochowani oficerowie Wojska Polskiego. Były to fragmenty umundurowania (w tym kurtka generała brygady), naramienniki z oznaczeniem stopni wojskowych, metalowe guziki z orłem, rуżnego rodzaju sprzączki i klamry, ostrogi, elementy wyposażenia wojskowego (manierki, menażki), odznaki i odznaczenia wojskowe. Znaleziono rуwnież wiele przedmiotуw użytku osobistego, jak przybory toaletowe, sztućce, kubki, papierośnice, cygarniczki, okulary, dewocjonalia.
Charakterystyczne były tzw. apelуwki, czyli wykonane w obozie drewniane podeszwy chroniące przed chłodem, przytwierdzane do butуw rzemiennymi paskami. Ogуłem jednak w porуwnaniu z tym, co wiadomo o znaleziskach w Katyniu w 1943 r., oraz wynikami ekshumacji w Miednoje, z podcharkowskich mogił wydobyto wyraźnie mniej dokumentуw i przedmiotуw osobistych, w tym precjozуw. Zdaje się to potwierdzać znane relacje ocalałych więźniуw Starobielska, mуwiące o przeprowadzeniu przez NKWD dokładnej rewizji przed wysyłką z obozu.
Wśrуd odnalezionych dowodуw rzeczowych szczegуlne znaczenie miały dokumenty i inne przedmioty, pozwalające potwierdzić identyfi kację zmarłych jako jeńcуw obozu w Starobielsku.
Znaleziono m.in. kilkadziesiąt nieśmiertelnikуw, rozmaite przedmioty sygnowane nazwiskiem właściciela, a także rуżnego rodzaju notatki, wykazy wspуłwięźniуw i fragment zapiskуw kronikarskich. W grobach występowały rуwnież wykonane przez jeńcуw przedmioty pamiątkowe, np. drewniane papierośnice z napisem „Starobielsk 1940”. Po konserwacji z przedmiotуw i dokumentуw pochodzących z mogił odczytano 347 nazwisk. Wszystkie, z wyjątkiem 34, występowały w sporządzonym przez NKWD wykazie akt jeńcуw.
Ekshumacja oraz badania przeprowadzone przez specjalistуw w zakresie medycyny sądowej, antropologii i kryminalistyki poszerzyły wiedzę o ostatnich chwilach pomordowanych oficerуw, pozwalając wnioskować o „technologii” egzekucji, choć rуwnież postawiły nowe znaki zapytania. Część odnalezionych w podcharkowskich mogiłach czaszek nosi ślady postrzału w tył głowy. Kat strzelał ofi erze w potylicę, a otwуr wylotowy pocisku znajdował się zwykle w okolicach kości czołowej. Był to typowy sposуb zabijania stosowany przez NKWD, znany z Katynia i Miednoje. Tak zostały rуwnież pozbawione życia osoby, ktуrych szczątki ekshumowano z grobуw „sowieckich” w Piatichatkach. Na niektуrych czaszkach widniały ślady dwu- lub nawet trzykrotnych postrzałуw, wskazujące na to, że ofiary dobijano.
O tym samym świadczą występujące w kilku procentach przypadkуw – zarуwno w grobach polskich”, jak i „sowieckich” – uszkodzenia czaszek spowodowane uderzeniem tępym narzędziem, być może kolbą rewolweru lub karabinu.
Badania w Charkowie ujawniły jednak rуwnież nieco odmienną metodę dokonywania egzekucji, ktуrą zastosowano tam wobec większości Polakуw. Strzał w kark na wysokości trzech pierwszych kręgуw szyjnych, rozrywając rdzeń kręgowy, natychmiast pozbawiał ofiarę życia, a porażenie mięśni szyi zapobiegało intensywnemu krwotokowi. W tym przypadku czaszka często pozostawała nienaruszona. Taki sposуb egzekucji świadczy o wysokim wy specjalizowaniu kata. Być może, był nim wspomniany przez Syromiatnikowa komendant Zarządu Administracyjno-Gospodarczego harkowskiego NKWD, Timofi ej Kuprij. Syromiatnikow mуwił rуwnież, że wyprowadzanym z celi więzienia wewnętrznego na egzekucję polskim ofi cerom wiązano ręce, choć procedury tej nie stosowano konsekwentnie. Relacja ta została potwierdzona podczas ekshumacji: znaczna część zwłok Polakуw miała ręce skrępowane z tyłu sznurem o standardowej długości ok. 1 m z wcześniej przygotowanymi pętlami.
Ofiary egzekucji ekshumowane z grobуw „sowieckich” nie miały związanych rąk.
Wśrуd szczątkуw polskich ofi cerуw często znajdowały się łuski amunicji strzeleckiej.
Pojedyncze sztuki zapewne dostały się do grobуw wraz ze zwłokami pomordowanych, mogły być tam też celowo wrzucane w celu zatarcia śladуw zbrodni. Jednak szczegуlne nagromadzenie pozostałości amunicji w niektуrych mogiłach daje powуd do przypuszczeń, że jakaś część jeńcуw Starobielska została zabita nie w siedzibie obwodowego zarządu NKWD w Charkowie, lecz bezpośrednio nad dołami wykopanymi w Piatichatkach. Na przykład w odkrytym w 1991 r. grobie nr 22 znaleziono 109 łusek naboi do rewolweru Nagant, 92 łuski naboi do karabinu Mosin oraz 19 łуdek nabojowych do tego karabinu. Zwłaszcza obecność amunicji karabinowej przemawia za hipotezą o rozstrzeliwaniu na cmentarzu. Użycie tej broni w małym pomieszczeniu piwnicznym w Charkowie, gdzie jak wiadomo odbywały się egzekucje, wydaje się bowiem nieprawdopodobne. Dodatkowe przesłanki wskazujące na możliwość egzekucji nad grobem lub dobijania ofiar po upadku do grobu to uszkodzenia żeber pochodzące od postrzałуw i otwory postrzałowe na cholewkach butуw, zaobserwowane w mogile 2210.
Jeśli powyższa hipoteza jest prawdziwa, mogłaby ona potwierdzać pojawiające się od lat w literaturze katyńskiej przypuszczenia, że niektуre transporty jeńcуw ze Starobielska docierały do stacji kolejowej w Dergaczach. Nazwa tego położonego na pуłnoc od Charkowa miasteczka pojawiła się po raz pierwszy w opublikowanym w 1957 r. przez niemiecką bulwarуwkę „7-Tage” rzekomym sprawozdaniu naczelnika Zarządu NKWD obwodu mińskiego, Tartakowa, z 10 czerwca 1940 r. W świetle dzisiejszej znajomości dokumentуw NKWD i wiedzy o strukturach tej instytucji tzw. raport Tartakowa można uznać za ewidentny apokryf (np. w 1940 r. naczelnikiem Zarządu NKWD obwodu mińskiego był Iwan Ptaszkin; nie istniały wуwczas wspomniane w dokumencie stopnie pułkownika i generała NKWD11). Prawdopodobnie jego autor dysponował jednak elementami prawdziwej wiedzy, wskazując na charkowski zarząd NKWD jako odpowiedzialny za zagładę jeńcуw Starobielska. Nie można wykluczyć, że jakaś grupa Polakуw została wysadzona z pociągu w Dergaczach, przewieziona do odległych o zaledwie 12 km Piatichatek i tam rozstrzelana. Za tą wersją przemawiają wywiady przeprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych przez prof. Andrzeja Kolę z wiekowymi mieszkańcami Dergaczy, ktуrzy pamiętali, że na stację kolejową w tej miejscowości przywożono polskich ofi cerуw. Są jednak i wątpliwości. Cztery groby, w ktуrych znaleziono znaczną ilość odstrzelonej amunicji, należą do najmniejszych. Pochowano w nich łącznie 237 osуb, przy czym większość została zabita strzałem w tył głowy, a więc zapewne z broni krуtkiej. Jak się ma do tego domniemane użycie karabinуw? Dlaczego i według jakich kryteriуw wobec 6 proc. skazanych na zagładę jeńcуw NKWD miałoby złamać dopracowaną w detalach procedurę mordu, ktуrej elementem było m.in. dokładne sprawdzenie personaliуw ofiary przed rozstrzelaniem?
10 Nagromadzenie łusek amunicji rewolwerowej i karabinowej stwierdzono też w grobach nr 5/94, 28/95 i 52/95.
11 N. Pietrow, K. Skorkin, Kto rukowodił NKWD 1934–1941. Sprawocznik, Moskwa 1999. W compendium tym nazwisko Tartakowa nie występuje.

Inna zagadka dotyczy liczby Polakуw pochowanych w Piatichatkach. W trakcie prac ekshumacyjnych mniejsze groby „polskie” eksplorowano w całości, większe zaś częściowo.
W tym drugim przypadku na podstawie rozmiarуw mogił, uwzględniając „pojemność” zbadanej części, określano całkowitą liczbę złożonych w nich zwłok. W ten sposуb uzyskano łączną liczbę 4302 pochowanych. Co zaskakujące, jest ona o niemal 500 wyższa od znanej ze źrуdeł archiwalnych liczby rozstrzelanych jeńcуw Starobielska. Wielkość tej „nadwyżki” nasuwała podejrzenie, że, być może, w Piatichatkach pochowano część spośrуd 3435 więźniуw z więzień na Zachodniej Ukrainie, rozstrzelanych, podobnie jak polscy jeńcy wojenni, na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. Wiadomo, że skierowano ich „do dyspozycji” zarządуw NKWD w Charkowie, Chersoniu i Kijowie, toteż ich pochуwek w Piatichatkach, gdzie charkowskie NKWD ukrywało ciała swoich ofiar, wydawał się prawdopodobny. Z drugiej jednak strony charkowska ekshumacja nie przyniosła materialnych dowodуw potwierdzających tę hipotezę. Jest znamienne, że żadne z nazwisk odczytanych na przedmiotach i dokumentach wydobytych podczas ekshumacji nie pojawia się na „liście ukraińskiej” skazanych na zagładę więźniуw 12.
Wydaje się, że wspomniana niezgodność liczb przynajmniej w części tłumaczy się możliwym błędem oszacowania. W rzeczywistości w Charkowie ekshumowano z grobуw „polskich” łącznie szczątki 2145 osуb, toteż aż połowa podawanej w literaturze ogуlnej liczby 4302 tam pochowanych jest produktem ekstrapolacji 13. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, trzynastoprocentowa rуżnica między liczbą spodziewaną (przy założeniu, że Polacy pochowani w Piatichatkach to tylko jeńcy Starobielska) a wynikiem oszacowania nie wydaje się niewytłumaczalnie wielka.
Na to, jak duży może być margines błędu przy przyjętej metodzie oszacowania pojemności grobуw masowych, zwraca uwagę antropolog Andrzej Florkowski (mogiła może mieć nieregularną głębokość, liczba warstw zwłok może być rуżna w rуżnych częściach grobu). Jeden z największych grobуw „polskich” eksplorowano z dwуch końcуw. W zależności od tego, ktуry z nich wzięto za podstawę oszacowania, otrzymywano wynik 840 lub 486 pochowanych w nim zwłok, a zatem rуżnica wynosiła 78 proc. dolnej granicy szacunku 14. Inny przykład pokazujący możliwy margines błędu można znaleźć w monografi i Andrzeja Koli. Z analiz przeprowadzonych na podstawie znalezisk pochodzących z największego grobu masowego wynika, że pochowano w nim jeńcуw przywiezionych do Charkowa w pięciu najwcześniejszych transportach, ktуrych liczebność jest znana i wynosi 923 osoby15. Tymczasem pojemność tego ekshumowanego częściowo grobu oszacowano na 1025 pochowanych, czyli o 11 proc. więcej. Z podobnym błędem, wynoszącym 13 proc. (in plus) oszacowano pojemność dwуch mogił bratnich w Katyniu, gdzie rzeczywista liczba pochowanych była znana ze źrуdeł archiwalnych 16.
12 Por. Ukraiński ślad Katynia, red. Z. Gajowniczek, Warszawa 1995.
13 W tej sytuacji z matematycznego punktu widzenia wątpliwości budzi sens podawania szacunkowej liczby pochowanych w Piatichatkach z dokładnością do jednej osoby bez wskazania, jaki jest margines błędu.
14 A. Florkowski, Niektуre aspekty badań antropologicznych cmentarzyska NKWD w Charkowie, „Zeszyty Katyńskie” nr 9, Warszawa 1998, s. 63.
15 A. Kola, op. cit., s. 337.
16 Katyń w świetle badań..., s. 37, 87.

Z drugiej jednak strony niektуre z pochowanych w Piatichatkach osуb raczej nie mogły być jeńcami wojennymi ze Starobielska. W jednym z grobуw (nr 22/91) odkryto szczątki dwуch kobiet, a nawet należące do nich pantofl e. Nie wiemy, kim były, choć Syromiatnikow zeznał, że wśrуd rozstrzelanych Polakуw znajdowała się kobieta. Rуwnież w kilku innych grobach znajdowały się szkielety prawdopodobnie osуb cywilnych, na co wskazywały zmiany patologiczne z okresu życia, wykluczające służbę wojskową, i zachowane fragmenty garderoby.
Pytanie, kto jeszcze oprуcz ofi cerуw ze Starobielska jest pochowany w „polskich” grobach w Charkowie, pozostaje na razie bez odpowiedzi.
Wyniki badań archeologicznych w połączeniu z zeznaniami Syromiatnikowa rzuciły światło na historię miejsca pochуwku ofiar NKWD w Piatichatkach, dając tym samym wgląd w swoistą logistykę zbrodni. Cmentarz ten powstał wiosną 1938 r., w szczytowym okresie „wielkiej czystki”, gdy skończyło się miejsce na wykorzystywanym wcześniej do grzebania rozstrzelanych starym cmentarzu żydowskim w Charkowie. Wytyczono go na planie regularnego prostokąta o wymiarach 50 x 100 m, wycinając w tym celu część drzew. Tę nienaturalną polanę w głębi lasu wyraźnie widać na niemieckim zdjęciu lotniczym z 1944 r. Od szosy głуwnej prowadziła do cmentarza utwardzona droga, ktуra na jego terenie tworzyła pętlę. Dzięki temu ciężarуwka dowożąca zwłoki rozstrzelanych mogła wjechać i wyjechać bez zawracania. Przebieg owej, jak ją nazywał Syromiatnikow, „czarnej drogi”, udało się dokładnie zrekonstruować metodami archeologicznymi.
Okazało się przy tym, że wiosną 1940 r. podczas roztopуw, jej nawierzchnia, mimo utwardzenia żużlem piecowym (stąd nazwa), musiała rozmięknąć, toteż enkawudziści rzucali pod koła ciężarуwki płaszcze i elementy oporządzenia pomordowanych polskich oficerуw.
Groby kopano początkowo wzdłuż bokуw cmentarza, na zewnątrz „czarnej drogi”. Tam znajduje się większość mogił „sowieckich”. Potem zaczęto wykorzystywać obszar wewnątrz pętli drogi i tam usytuowane są duże groby „polskie” (tylko dwa małe groby Polakуw znajdują się na zewnątrz „czarnej drogi”). Według Syromiatnikowa cmentarz w Piatichatkach był wykorzystywany w celu grzebania ofiar egzekucji aż do niemieckiej inwazji w 1941 r.
Cmentarz otoczony był szczelnym płotem z desek pomalowanych na zielono, a w pobliżu bramy usytuowano wartownię. Ich relikty odnaleziono podczas badań archeologicznych. Po wybuchu wojny z Niemcami NKWD dla zamaskowania śladуw zbrodni rozebrało płot i wartownię.
Po wojnie teren ten nie był ogrodzony, choć znajdował się pod nadzorem organуw bezpieczeństwa. Sondaże archeologiczne wykazały na przykład, że nadsypywano niecki tworzące się w wyniku kompresji zwłok w grobach masowych. Cmentarz nie był jednak konsekwentnie pilnowany i na jego terenie grasowali „poszukiwacze skarbуw”. Podczas ekshumacji natrafi ono na liczne ślady wkopуw rabunkowych, zarуwno w grobach „polskich”, jak i „sowieckich”.
W niektуrych znajdowano porozbijane czaszki z powyłamywanymi zębami. W latach siedemdziesiątych KGB prowadziło nawet dochodzenie w sprawie rabunkуw. Polska ekipa badawcza w 1991 r. miała wgląd w akta tego śledztwa. W dokumentacji fotografi cznej znajdowały się m.in. zdjęcia odebranych rabusiom polskich odznak wojskowych i monet.
Jednak największej profanacji cmentarza dopuściły się władze sowieckie prawdopodobnie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy zakładano tam sanatorium KGB.
Usiłowano wуwczas zniszczyć groby masowe, dokonując w ziemi wierceń świdrem przemysłowym o średnicy od 60 do 90 cm (być może, chodziło o przyspieszenie rozkładu szczątkуw lub uniemożliwienie ich identyfi kacji). Powodowało to przemielenie szkieletуw i przedmiotуw znajdujących się w grobie (w jednym z mniejszych grobуw „polskich” nie znaleziono ani jednej całej czaszki). Podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych na cmentarzu w Piatichatkach odkryto ślady 130 takich wierceń, ktуre niekiedy sięgały aż do dna mogił. Uderzająca jest precyzja, z jaką świdry, zwane przez miejscowych świadkуw „maszynkami do mięsa”, trafi ały w groby tak „sowieckie”, jak i „polskie” (w ośmiu wykryto ślady wierceń, czasem kilkakrotnych).
Może to świadczyć o tym, że KGB dysponowało precyzyjnymi planami cmentarza. Przemawia za tym rуwnież bezbłędne wyznaczenie terenu ekshumacji w 1991 r. Cały cmentarz mieścił się wewnątrz wygrodzonego przez KGB obszaru, a jedna z krawędzi ogrodzenia niemal pokrywała się z przedwojennym płotem cmentarza. Dlatego gdy w 1994 r. wykonano sondażowe odwierty poza ogrodzeniem, w miejscu zakazanym trzy lata wcześniej, nie przyniosły one rezultatu.
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18Количество сообщений : 173
Возраст : 43
Дата регистрации : 2009-10-21

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Июл 21, 2011 1:00 pm

Харьков

Кладбище убитых весной 1940 года заключенных из Старобельского лагеря находится на территории пригородного рекреационного лесопарка (зона VI), по дороге в направлении Белгорода, примерно в 12 километрах севернее центра Харькова и в 1 км к югу от входящего сейчас в состав города села Пятихатки. Место сокрытия трупов жертв находится в лесу, примерно в 150 м на восток от Белгородского шоссе. В конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов двадцатого века в непосредственной близости был построен санаторий КГБ, и пешеходные дорожки санаторного парка были проложены по массовым захоронениям. Хотя в девяностые годы санаторий уже был закрыт, во время эксгумации работ по-прежнему существовали узнаваемые очертания дорожек и бетонные поребрики.
Харьков стал первым (после 1943 г.) официальным местом эксгумацию жертв Катыного преступления, так что в 1991 году польская команда во главе с заместителем Генерального прокурора Республики Польша Стефаном Снежко приобрела там новый опыт в этом беспрецедентном виде исследований 6. Работу российской группы курировал заместитель главного военного прокурора генерал-майор Вячеслав Фролов, а формальным руководителем эксгумации был прокурор, полковник Александр Третецкий. В роли наблюдателей выступали офицеры КГБ из Харькова. Российские власти выделили на эксгумацию в Пятихатках всего две недели (25 июля - 7 августа). Исследования проводились на выделенном управлением КГБ Харьковской области участке площадью 1,3 гектара, обнесенным металлической сеткой. Участок был покрыт лиственным лесом, с возрастом деревьев в несколько десятилетий, с густым подлеском, который пришлось выкорчевать.
По окончании в 1996 году всех полевых исследований было установлено, что ни одно из деревьев не росло на массовых захоронениях. Это означает, что, вероятно, деревья были посажены НКВД после выполнения убийства поляков, в 1940 или 1941 году, когда контуры могил были четко видны.
Основная трудность в проведении и документировании исследований заключалось в отсутствии точной карты этого района. Единственным указанием на места расположения могил могли быть только ямы и впадины на местности. Первоначально использовались указания КГБ, но все они оказались неточными. В результате использовался метод "распределенных зондажных раскопов", что означает, что их вели совершенно наугад. С помощью военной машины для рытья траншей и ручной работы было сделано 49 зондажных раскопов на глубину 100-120 см. Как выяснилось позднее, они были слишком мелкими, и в некоторых случаях не дали возможности обнаружить глубокие могилы. Также ошибочно трактовались или вообще не учитывались структура грунта и значение найденных в земле предметов.

4 См. А. Кола, Археологии преступления. Польские офицеры на кладбище жертв НКВЫ в Харькове, Торунь 2005 год; Катынь в свете полевых исследований с 1944 по 1995 год, под редакцией М. Глосека, Торунь, 2004 год.
5 Мариан Глосек предполагает, что это связано с тем, что исследования в Катыни и Харькове и проводили научные специалисты, в то время как в Медном - в первую очередь полиция.
6. Исследовательская группа состояла из польской прокуратуры: Стефан Снежко, полковник Андрей Комарский, Збигнев Мелец, Генри Ставрилло; судебные медики: доктор Эразмус Овен и доцент Роман Мадро; антрополог профессор Бронислав Млоджейовский; археолог профессор Анжей Надольский, эксперт-фалирест полковник Здислав Савицкий, историк Енджей Тухольский; представитель ПКК Эльжбета Рейф; полицейские эксперты: Ярослав Росяк и Александр Залеский, а также ксендз Здислав Пешковский, редактор Станислав Микке и режиссер WFD Юзеф Гебский с киногруппой.


Несмотря на эти трудности, исследования 1991 года были успешными. Найдено четыре массовых захоронений, в которых покоились останки польских офицеров из Старобельска. Бытует мнение, что объекты, найденные в них, в том числе военные пуговицы, фрагменты мундиров (например, погоны), знаки отличия и значки, и, наконец, личные военные жетоны (так называемые смертные медальоны) и документов и материалы, дают возможность определить имена известные по архивным данным как имена заключенных Старобельского лагеря. Кроме "польских" могил было обнаружено два захоронения, в которых, вероятно, лежали останки представителей местного населения, судя по найденным в могилах предметам. Найдено девятнадцать скелетов. Следы на черепах, сохранившихся в обеих категориях могил, показывают, что большинство жертв были лишены жизни выстрелом в затылок. Ограниченное время исследований дало возможность провести полную эксгумацию только двух польских могил.
В одной были найдены скелеты 87 человек (раскоп 5/91), в другой - 74 человек (раскоп 22/91). В третьей могиле были найдены четыре человека (раскоп 39/91), и исследование было прекращено, четвертая могила не проверена (раскоп 34/91). Кроме того, найдена и исследована яма (раскоп 30/91), в которой, вероятно, зарыты вещи, отобранные у жертв до казни – предметы военного обмундирования, личные вещи. Найденные на них следы обгорания показывают, что до зарытия НКВД пытался сжечь их. На дне этой ямы найдены кости двух людей. В общей сложности из могил, опознанных как "польские", в 1991 году эксгумированы останки 167 человек (впоследствии были похоронены в могиле № 5). Состояние останков не дает возможности провести индивидуальную идентификацию погибших.
Количество найденных в могилах в Пятихатках останков оказалось удивительно малым, как в сравнении с известным общим количеством убитых заключенных Старобельского лагеря (ок. 3800), так и в сопоставлении с общим масштабом исследования (49 зондажных раскопов). В связи с этим возникли предположения, что трупы жертв могут быть похоронены и в других местах, не только в Пятихатках, или за пределами отведенной для поисков территории. Эти подозрения усилились тем, что советские власти издали запрет на проведение исследований с внешней стороны ограды. Эти предположения могли быть проверены только несколько лет спустя, на следующем этапе эксгумационных работ.
В 1991 году эксгумация в Харьковской области проводилась в рамках следствия и главный акцент делался на использовании судебно-медицинских методов, но в 1994-1996 годах зона кладбища была систематически исследована археологическими методами. Это позволило восстановить топографию кладбища жертв НКВД найти все братские могилы.

В сентябре 1994 года была проведена геодезическая съемка и картографирование местности для целей археологического исследования 7. Более широкие археологические и эксгумационные работы состоялась в летние сезоны 1995 и 1996 годов, в общей сложности они велись восемь месяцев 8. Группой исследователей руководил археолог, профессор Анджей Кола 9.

7. Еще до этого, в апреле 1994 года, группа под руководством доцента Мариана Глосека эксгумировала останки 48 поляков, умерших в лагере и похороненных в Старобельске на старом кладбище в городе.
8. Эти работы были проведены в следующие сроки: 2-27 сентября 1994 г., 3 июня - 22 сентября 1995 года, 27 мая - 14 сентября 1996 года.
9. Исследовательская группа состояла из археологов: профессор Анджей Кола, Мечислав Гыра, Марек Урбанский, профессор Мария Бломбергова, Яцек Дабровски, Веслава Матушевская-Кола, Войцех Шулта, Яцек Блох, Гжегож Дебский, бальзамировщиков: Малгожата Група, Витольд Токарский, Магдалена Добровольская, антропологов: доктор Анжей Флорковский, Ярослав Беднарек, Беата Иванек, судебно-медицинский эксперт, доктор Эразмус Баран; криминолог майор Славомир Стохмал; представитель ПКК Анжей Шуварский, врач, доктор Эва Грунер-Зарнох; техников Роберт Кола, Павел Белецкий, и редактор Станислав Микке.Согласно методологии, применяемой в археологических исследованиях, территория разбивалась на квадраты по соткам (квадраты со стороной 10 м), этот способ позволяет точно привязать места находок. Из возможных методов обследования кладбища был выбран потенциально наиболее эффективный метод ручного бурения геологическими бурами диаметром 2,5 дюйма. Этот инструмент позволяет проникать в почву на глубину до 5 м и получить данные о структуре грунта. Если бур попадает в массовое захоронение, в поднятом материале обнаруживаются его следы (биологические останки, пуговицы и т.д.). В общей сложности в 1994-1996 годах было сделно 4673 бурений, которые покрыли всю территорию обследования. Скважины бурились с шагом 2 м, при необходимости шаг сокращался до 1 м или даже до 0,5 м в тех случаях, когда результаты бурения показывали концентрацию интересных объектов в земле. Это дало возможность установить очертания могил, которые затем изучались методом раскопок, то есть последовательного снятия слоев грунта.
Таким способом в Пятихатках было обнаружено 75 массовых захононений (считая также найденные в 1991 году). Из них 15 захоронений определены как могилы польских офицеров из Старобельска, и 60 как захоронения жертв казней советского периода "большой чистки". "Польские" могилы были исследованы полностью или частично, "советские" могилы были изучены только в пределах, необходимых для идентификации происхождения захороненных там людей. Из большинства могил был эксгумирован только верхний слой скелетов. Однако, основываясь на размерах могил, количество захороненных оценивается в 2241 человек.
Четким критерием для отделения "польских" могил от "непольских" были найденные в них предметы. В "советских" могилах, как правило, находилось в целом меньше предметов. Среди них была резиновая обувь советского производства, имеющая фабричные марки, тогда как в "польских" могилах доминировала кожаная обувь, в основном военная. В "советских" могилах также были найдены монеты, книги и календари на русском и украинском языках. Отсутствовали польские предметы, хотя есть исключения из этого правила. Найденный в одной из могил столовый нож с выгравировнной надписью „Sanatorium w Istebnej” может означать, что среди расстрелянных в СССР людей были поляки. Это не удивительно в свете знания от том, что в 1937-1938 годах в рамках "польской операции" в этой стране были расстреляны более 100 тысяч граждан польской национальности. Советские и польские жертвы различались также по антропологическим признакам: наличию нелеченных зубов, наличию металлических пломб.
В "советских" могилах, как правило, находятся останки гражданских лиц (в том числе по меньшей мере 26 женщин). Только в одной из могил, вероятно, похоронена группа расстрелянных солдат, как показали молодой возраст жертв (установлен антропологическими методами) и обнаруженные советские военные пуговицы.
Улики, найденные в некоторых "советских" могилах, показывают, что кладбище в Пятихатках использовалось также как место казни. В одной из могил тела ничком с раскинутыми руками (в большинстве из могил они были уложены правильно), на дне другой могилы найдены десять револьверных патронов. Это может говорить о том, что при казни лежащие в могиле жертвы добивались.
Рис. 1.
Харьков - массовые захоронения польских военнопленных и жертв Большого террора 1937-1938 годов. Перепечатано с: Харьков - Катынь - Тверь. В шестидесятую годовщину преступления, под редакцией А. Кола, Й. Шилинг, Торунь 2001, стр. 126.

1. Существующая кладбищенская аллея.
2. Черная дорога 1940 года.
3. Существующие границы кладбища.
4. Граница кладбища 1940 года.
5. Узлы сетки позиционирования.
6. Вторичные могилы после
эксгумации в 1991 г.
7. Границы исследовательских раскопов.
8. Деревянный крест.
9. Нумерация могил (1994-96)
10. Нумерация раскопов.
11. Польские могилы, эксгумированные в 1991 году.
12. Сторожка.
13. Польские могилы.
14. Советские могилы.

Могилы убитых поляков и местных жителей также различались по размеру и форме. "Польские" могилы были в среднем больше (от 2 х 2,5 м до 4 х 14 м) и могут вмещать от нескольких десятков до нескольких сотен тел, а "советские" - от единиц до нескольких десятков тел.
Могилы поляков имеют правильную квадратную или прямоугольную форму, имеют стандартную глубину 2 м с плоским дном, а это значит, что они были вырыты вручную. Могилами убитых граждан СССР были в среднем мельче и имеют закругленные углы, вероятно, вырывались для конкретных случаев, их размер определялся количеством тел, которые были или должны были быть там захоронены. По сообщению Сыромятникова, хронологически первой, а также крупнейшей была могила (№ 17/95), в которой захоронены тела пленных, отправленных из Старобельска первыми тремя группами, ее копали в течение десяти дней до казни шесть сотрудников НКВД. Это было настолько долго, что могло вызвать задержки в работе НКВД в Харькове. Во время археологических раскопок в самом деле обнаружили следы рампы для автомобилей. Эти и другие данные Сыромятникова, которые могли быть проверены во время полевых работ, подтверждают общую надежность свидетельства сотрудника НКВД, сомнительных в других случаях, когда речь идет о его собственной роли. В этой крупнейшей "польской" могиле трупы лежали в обычном порядке, в других и в беспорядке, хотя обычно сохраняя анатомический порядок. Вероятно, это означает, что тела бросали в ямы прямо из грузовиков.
Характерно, что на некоторых из скелетов у обуви были отрезаны голенища, также в могилах были найдены отдельно лежащие предметы обуви. Означает ли это, что сотрудники НКВД перед погребением обыскивали тела и искали в обуви ценные вещи?
В польских могилах обнаружились многие тысячи предметов, удостоверяющих, что там похоронены офицеры польской армии. Это были фрагменты форменной одежды (в том числе куртка бригадного генерала), погоны с знаками различия, металлические пуговицы с орлом, разного рода пряжки и застежки, шпоры, предметы военного снаряжения (фляги, миски), значки и военные знаки. Также нашлось много предметов личного пользования, таких как туалетные принадлежности, столовые приборы, чашки, сигареты, сигары, очки и т.д..
Характерными были и так называемые "апелывки", деревянные подошвы, которые делали в лагерях для защиты от холода и крепили к обуви ремешками. Однако в отличие от того, что известно об открытиях в Катыни в 1943 году, и от результатов эксгумации в Медном, в могилах у Харькова было найдено явно меньше документов и личных вещей, в том числе ювелирных изделий. Похоже, это подтверждает сообщения уцелевших о том, что в Старобельске НКВД проводил тщательный обыск перед отправкой из лагеря. Все же найдено достаточно предметов и документов, позволивших подтвердить идентификацию покойных как пленных из Старобельского лагеря.Найдены среди прочего десятки смертных жетонов, различные предметы, имеющие подписанное имя владельца, записки разного рода, списки и фрагмент дневника. В могилах был также целый комплекс сделанных заключенными сувениров, таких как деревянные портсигары с надписью "Старобельск 1940". После реставрации на предметах и документах из могил прочитано 347 имен. Все они, кроме 34, были в перечне заключенных, составленном НКВД.

Эксгумация и осмотр, проведенные специалистами в области судебной медицины и судебной антропологии, расширили знания о последних минутах убитых офицеров, что позволяет воссоздать "технологию" казни, но находки поставили и новые знаки вопроса. В некоторых могилах под Харьковым были найдены черепа со следами ранения в затылок. Палач стрелял жертве в затылок и пуля выходила, как правило, в непосредственной близости от лобной кости. Это был типичный способ убийства в НКВД, известный по Катыни и Медному. Эти же следы найдены на тех останках, которые были эксгумированы из "советских" могил в Пятихатках. На некоторых черепах были следы двух или даже трех выстрелов, что показывает, что жертв добивали.

Примерно в том же самом соотношении – в "польских" и "советских" могилах присутствовали и черепа со следами ударов тупым предметом, возможно, револьвером или прикладом.


Исследования в Харькове дали возможность восстановить метод казни, применявшийся к большинству поляков. Выстрел в шею на высоте третьего позвонка разрывал спинной мозг, немедленно лишая жертву жизни, и паралич мышц шеи предотвращал интенсивные движения жертвы. В этом случае черепа часто оставались нетронутыми. Использование такого метода показывает участие спещиализированного палача. Может быть, это был упомянутый Сыромятниковым комендант харьковского управления НКВД Тимофей Куприй. Сыромятников также говорил, что в тюремной камере полякам связавали руки, хотя эта процедура не всегда применялась. Эта деталь была подтверждена во время эксгумации: у значительной части трупов поляков связаны руки веревкой с стандартной длиной около 1 м с заранее подготовленным петлями. Руки жертв, эксгумированных из "советских" могил, не были связаны.В могилах польских офицеров часто обнаруживались боеприпасы стрелкового оружия.
Цельные боеприпасы, вероятно, бросались в могилы, чтобы сознательно запутать следы преступления. Тем не менее, скопления остатков боеприпасов у некоторых могил дает повод полагать, что некоторая часть пленных из Старобельска была убита не в управлении НКВД в Харькове, а прямо над ямами, вырытыми в Пятихатках. Например, в 1991 году в могиле № 22 обнаружили 109 патронов от револьвера Наган, 92 патрона от винтовки Мосина и 19 пуль от той же винтовки. Присутствие винтовочных патронов особенно свидетельствует о расстреле на кладбище. Применения этого оружия в небольшом подвальном помещении в Харькове, где как известно казнь осуществлялась, кажется маловероятным. Дальнейшие указанием на возможность казни над могилой служат огнестрельные травмы ребер и огнестрельные отверстия в голенищах обуви, наблюдаемые в могиле 22 10.

Если назввнная выше гипотеза верна, то данные находки могут подтвердить существующие много лет в литературе подозрения на то, что некоторые этапы заключенных из Старобельска прибывали на железнодорожную станцию в Дергачах.
Название этого расположенного севернее Харькова села появилось впервые в публикации 1957 года в немецкой газете "7-Tage", в рапорте Начальника НКВД Минской области Тартакова от 10 июня 1940 года. В свете сегодняшних знаний рапорт Тартакова можно рассматривать как очевидный апокриф (например, в 1940 году начальником НКВД Минской области был Иван Пташкин; тогда еще не существовало упоямянутых в документе званий полковника и генерала НКВД 11). Но автор, вероятно, использовал и элементы истинного знания, указывая на Харьковкое управление НКВД в качестве ответственного за уничтожение заключенных Старобельска. Не исключено, что какая-то группа поляков была высажена из поезда в Дергачах, перевезена в Пятихатки, находящиеся на расстоянии всего 12 км, и там расстреляна. Эту версию высказал в в середине девяностых годов профессор Анжей Кола, со ссылкой на старожилов Дергачей, которые припоминали, что на местную железнодорожную станцию привозили польских офицеров. Но есть и сомнения.
Четыре могилы, в которых обнаружено большое количество стреляных гильз, принадлежат к числу самых малых могил. Захоронено в них 237 человек, большинство из них были убиты выстрелом в затылок, то есть, вероятно, с использованием короткого оружия. Как при этом использовали винтовки? Почему и по каким критериям отбирались заключенные, для которых в 6 процентах случаев НКВД нарушал установленную процедуру расстрела, частью которой был тщательный обыск жертвы перед расстрелом?

10. Большие количества револьверных и винтовочных боеприпасов были найдены также в могилах № 5/94, 28/95 и 52/95.
11. Н. Петров, К. Скоркин Кто руководил НКВД 1934-1941. Справочник, М., 1999. В этой книге Тартаков не упоминается.


Другую загадку представляет собой общее количество поляков, расстрелянных в Пятихатках. В процессе эксгумационных работ лишь меньшая часть могил исследовалась полностью, большая часть – лишь частично. В них общее количество трупов определялось на основе размеров могилы, с учетом ее объема. В результате было получено общее количество 4302 захороненных. Удивительно, но это почти на 500 человек больше, чем известное из архивных списков количество расстрелянных заключенных Старобельска. Размер этого "излишка" вызывает предположение о том, что возможно, в Пятихатках захоронена и часть из 3435 польских заключенных из тюрем Западной Украины, расстрелянных, как и польские военнопленные, по решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940. Известно, что они были посланы "в распоряжение" управлений НКВД в Харькове, Херсоне и Киеве, так что появлиние их в Пятихатках, где Харьковское управление НКВД скрывало тела своих жертв, кажется вероятным. С другой стороны, харьковская эксгумации не принесла ощутимых доводов в пользу этой гипотезы. Важно отметить, что ни одно из имен, прочитанных на предметах и документах, извлеченных во время эксгумации, не отмечено в "украинском списке" обреченных заключенных 12.


Кажется, что это количественное несоответствие, по крайней мере частично, объясняется возможной ошибкой оценки. На самом деле, в Харькове были эксгумированы из "польских" могил останки 2145 человек, что считается половиной захороненных, потому встречающеся в литературе общее количество 4302 захороненных есть только результат экстраполяции 13. Если принять это во внимание, то разница в тринадцать процентов между ожидаемым количеством захороненных (предполагается, что поляки, похороненные в Пятихатках, это только заключенные из Старобельска), и полученной оценкой не кажется необъяснимо большой.
На то, сколь великой может оказаться погрешность при вычислении количества захороненных при таком методе оценки, указывает антрополог Анджей Флорковский (могила может иметь неравную глубину, количество слоев трупов в могиле может быть разным в разных частях могилы). Одна из крупнейших "польских" могил изучалась с двух концов. В зависимости от того, данные раскопок которого из концов брать в качестве основы для оценки, получается результат в 840 или 486 захороненных там трупов, и, следовательно, разницам составила 78 % от нижней границы оценки 14. Другой пример, показывающий, возможные погрешности, можно найти в монографии Анжея Колы. Из анализа, проведенного на основе данных по крупнейшей массовой могиле, похороненные в ней пленные были привезены в Харьков в пяти первых этапах, их количество известно и составляет 923 человек 15. Между тем, в результате частичной эксгумации количество там захороненных оценивалось в 1025 человек, то есть на 11 %. больше. С аналогичной ошибкой на 13 % (в плюс) оценивалась вместимость двух братских могил в Катыни, где фактическое число похороненных было известно из архивов 16.

12. См. Украинский след Катыни, под редакцией З. Гайовничека, Варшава 1995 год.
13. В этой ситуации, с математической точки зрения, сомнительным представляется определение предполагаемого количества захороненных в Пятихатках с точностью до одного человека без каких-либо указаний на погрешность оценки.
14. А. Флорковский. Некоторые аспекты антропологических исследований в захоронении Харьковского НКВД, "Катынь документы", № 9, Варшава 1998, стр. 63.
15. А. Кола, op. cit., s. 337.
16 Катынь в свете исследований ..., 37 стр., 87

С другой стороны, часть из похороненных в Пятихатках людей не может быть военнопленными из Старобельска. В одной из могил (№ 22/91) обнаружены останки двух женщин, и даже тапочки, принадлежащие им. Мы не знаем, кем они были, хотя Сыромятников показал, что среди расстрелянных поляков была женщина. Кроме того, в ряде других могил были обнаружены скелеты, вероятно, гражданских лиц, которые имели патологические прижизненные изменения, делающие их непригодными к военной службе, и сохранились фрагменты гражданской одежды.
Вопрос, кто еще, помимо офицеров из Старобельска, похоронен в "польских" могилах в Харькове, остается без ответа на данный момент.
Результаты археологических исследований в сочетании с показаниями Сыромятникова проливают свет на историю жертв НКВД в Пятихатках, и дают представление о своеобразной логистике преступления. Это кладбище было создано весной 1938 года, в разгар "большой чистки", когда не оставалось места на старом еврейском кладбище в Харькове, где до того хоронили расстрелянных. В лесу расчистили правильный прямоугольный участок размером 50 х 100 м, при этом вырубали деревья. Искусственная поляна в лесу хорошо видна на немецких воздушных снимках 1944 года. От шоссе к кладбищу проложили дорогу, которая на территории кладбища образует петлю. Благодаря этой петле грузовики, привозящие расстрелянных, могут выезжать без разворотов. Конечно это и есть, как ее называл Сыромятников, "Черная дорога", она была точно реконструирована археологическими методами. Оказалось, что весной 1940 года, во время распутицы, несмотря на то, что дорога была засыпана шлаком (отсюда и название), дорога раскисала, и сотрудникам НКВД приходилось бросать под колеса грузовиков шинели и элементы снаряжения убитых польских офицеров.
Сначала могилы рыли вдоль сторон кладбище, вне кольца "Черной дорога". Там размещено большинство "советских" могил. Потом начали использовать площадь внутри петли дороги, и там находятся большие "польские" могилы (только две небольших могилы поляков находятся вне петли "Черной дороги"). Согласно показаниям Сыромятникова, кладбище использовалось для захоронения жертв казней до немецкого вторжения в 1941 году.
Кладбище было окружено плотным забором из досок, окрашенных зеленым цветом, и недалеко от ворот распологалось караульное помещение. Их остатки были найдены во время археологических раскопок. После начала войны с Германией, НКВД, чтобы замаскировать следы преступления, разобрал забор и караулку.
После войны этот участок не был огорожен, хотя он оставался под присмотром органов безопасности власти. Археологические исследования показали, что, например, подсыпка могил вызвала сжатие трупов в них. Кладбище не было, однако, постоянно охраняемым, и на его территории поработали черные копатели. Во время эксгумации часто обнаруживались признаки грабежа могил, как "польских", так и "советских". В некоторых могилах были найдены разбитые черепа с выломанными зубами. В семидесятые годы КГБ даже провел расследование этих грабежей. Польская исследовательская группа в 1991 году получила материалы этого расследования. Среди документов были фотографии изъятых у грабителей могил польских военных знаков и монет. Тем не менее, крупнейше осквернение кладбища было совершено советскими властями, вероятно, в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов, когда там создавался санаторий КГБ.
Тогда пытались уничтожить массовые захоронения путем бурения бурами диаметром от 60 до 90 см (возможно, для ускорения разложения останков и затруднения их идентификации). Это привело к фрезерованию скелетов и предметов, найденных в могилах (в одной из небольших "польских" могил не нашлось не единого целого черепа). Во время археологических и эксгумационных работ на кладбище в Пятихатках обнаружены следы 130 таких скважин, некоторые из них доходили до дна могилы. Поражает точность, с которой буры, называемые местными жителями "мясорубками", попадали в могилы, "советские", так и "польские" (в восьми обнаружены следы бурения, иногда повторных).
Это может свидетельствовать о том, что КГБ имел точный план кладбища. О том же говорит безупречное обозначение места эксгумации в 1991 году. Все кладбище было расположено внутри огороженной территории КГБ, часть этой ограды почти совпала с линией бывшего забора кладбища. Поэтому, когда в 1994 году проводились зондажные бурения за оградой, там, где было запрещено проводить исследования тремя годами ранее, они не дали результата.
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18Количество сообщений : 173
Возраст : 43
Дата регистрации : 2009-10-21

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Июл 21, 2011 1:02 pm

Katyń

Sytuacja w Katyniu była najtrudniejsza ze względu na skomplikowaną historię tego miejsca pochуwku pomordowanych jeńcуw obozu w Kozielsku. W Lesie Katyńskim, 16 km na zachуd od Smoleńska, Niemcy odkryli osiem grobуw zbiorowych polskich ofi cerуw, ktуre w literaturze przyjęło się nazywać „dołami śmierci”. Podczas ekshumacji przeprowadzonej wiosną 1943 r., z udziałem Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża, wydobyto z nich zwłoki 4143 lub 4243 osуb (pierwszą liczbę podaje ofi cjalny raport niemiecki, drugą sprawozdanie PCK). Ciała złożono w sześciu dużych bratnich mogiłach usytuowanych w dwуch rzędach. Tylko zwłoki generałуw Mieczysława Smorawińskiego i Bronisława Bohaterewicza złożono w indywidualnych grobach. To nowe miejsce pochуwku zwane jest w literaturze katyńskiej „cmentarzem PCK”.
Armia Czerwona odbiła okolice Katynia w końcu września 1943 r. Już w następnym miesiącu zaczęła tam działać specjalna grupa operacyjna NKWD, ktуrej zadaniem było zebranie „dowodуw” obciążających Niemcуw sprawstwem Zbrodni Katyńskiej oraz demaskujących kulisy ich „prowokacji” z 1943 r. Dopiero po takim przygotowaniu śledztwo przeprowadziła oficjalna Komisja Specjalna pod przewodnictwem naczelnego chirurga Armii Czerwonej, akademika Nikołaja Burdenki. Zgodnie z komunikatem końcowym w dniach 16–23 stycznia 1944 r. miała ona ekshumować i zbadać 925 zwłok 17.
Dalsze dzieje cmentarza w Katyniu to same znaki zapytania. Na zdjęciach wykonanych podczas uroczystości żałobnej 30 stycznia 1944 r., w ktуrej wzięli udział żołnierze I Korpusu Polskiego w ZSRS pod dowуdztwem gen. Zygmunta Berlinga, a zatem po zakończeniu prac komisji Burdenki, widnieje tylko jedna usypana z ziemi mogiła i kopczyk z krzyżem.
Z kolei zdjęcia lotnicze Luftwaffe z wiosny 1944 r. wskazują, że na terenie cmentarza PCK prowadzono poważne prace ziemne przy użyciu buldożerуw. Na tej podstawie rodziło się przypuszczenie, że – być może – zwłoki Polakуw zostały po wojnie usunięte z Katynia. Niepotwierdzona relacja mуwiła, że w 1944 r. w Kazachstanie widziano trzydzieści wagonуw kolejowych zawierających ziemię i szczątki ludzkie.
Po wojnie urządzenie cmentarza w Katyniu kilkakrotnie się zmieniało. Stanisław Bujnowski, ktуry dotarł tam w 1957 r., sfotografował niewielki ogrodzony cmentarzyk z betonową płytą i drewnianym krzyżem. W latach sześćdziesiątych cmentarz wyglądał już inaczej: na jego terenie znajdował się otoczony metalowym płotkiem pomnik-obelisk z inskrypcją z w języku rosyjskim i niegramatycznej polszczyźnie. Kolejny cmentarz, znany w literaturze pod rosyjską nazwą „Memoriał żertwam” (pomnik ofiar) został zbudowany przez władze sowieckie w latach siedemdziesiątych i przebudowany w latach osiemdziesiątych. Początkowo urządzono tam dwie, a potem cztery prostokątne kwatery obramowane murkiem. W starszej literaturze katyńskiej dominowało przekonanie, że powojenne cmentarze rosyjskie znajdowały się kilkaset metrуw od cmentarza PCK.
17 Według sprawozdania komisji biegłych lekarzy sądowych z 1 II 1944 r. jej prace trwały od 16 do 26 I i dokonano oględzin aż 1380 zwłok. Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4: Echa Katynia kwiecień 1943 – marzec 2005, red. W. Materski i in., Warszawa 2006, s. 323.

Wobec tych wszystkich wątpliwości prace archeologiczno-ekshumacyjne musiały dać odpowiedź na pytanie, czy szczątki polskich ofi cerуw są nadal w Katyniu, a jeśli tak, doprowadzić do zlokalizowania bratnich mogił i dołуw śmierci. Szczegуlne zainteresowanie budził dуł śmierci nr 8, ktуry w 1943 r. Niemcy odkryli jako ostatni i po wydobyciu z niego 10 (lub 13) zwłok przerwali ekshumację ze względu na letnie upały. Jego pojemność szacowano wуwczas na ok. 200 ciał. Eksploracji dołu nr 8 Niemcy już nie zdążyli wznowić, toteż istniała nadzieja na odnalezienie nienaruszonego od 1943 r. grobu zbiorowego ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Brano także pod uwagę odkrycie innych, nieznanych dotąd grobуw Polakуw. Można się było rуwnież spodziewać odnalezienia dołu – analogicznego jak w Charkowie i Miednoje – w ktуrym zostały ukryte rzeczy należące do pomordowanych.
W ramach rosyjskiego śledztwa na początku lat dziewięćdziesiątych w Katyniu nie dokonano ekshumacji. Jedynie w dniach 20 i 21 listopada 1991 r. rosyjscy prokuratorzy wojskowi przy udziale prokuratora Henryka Stawryłły jako obserwatora przeprowadzili dość pobieżny rekonesans. Na terenie „Memoriału” (w obrębie kwater i w przejściach pomiędzy nimi) oraz na południe od niego, w domniemanym rejonie dołуw śmierci, ręcznie i koparką zrobiono dwadzieścia wykopуw sondażowych. W jednym i drugim miejscu znaleziono drobne szczątki kostne, fragmenty polskiego umundurowania, pasy wojskowe, manierkę, resztki obuwia. Odnalezienie luźnych szczątkуw kostnych i innych pozostałości nie pozwoliło potwierdzić ani wykluczyć, że w Lesie Katyńskim nadal znajdują się groby polskich oficerуw.
Zasadnicze prace badawcze w Katyniu przeprowadziła w latach 1994–1995 polska ekipa kierowana przez archeologa, prof. Mariana Głoska18. Podobnie jak w Charkowie i Miednoje posłużono się metodą sondaży wiertniczych ręcznym świdrem geologicznym, pozwalającą na szybkie przebadanie dużego obszaru i zlokalizowanie obecnych tam obiektуw, ktуre następnie badano metodami wykopaliskowymi.
Badania na terenie „Memoriału” pozwoliły stwierdzić, że leżał on na miejscu dawnego cmentarza PCK, a pod czterema kwaterami znajdowały się pierwotne mogiły bratnie z 1943 r. (nr 2–5), choć ich zarysy wykraczały poza obramowania uformowanych na powierzchni ziemi nasypуw. Dwie „brakujące” mogiły bratnie (nr 1 i 6) zlokalizowano kilka i kilkanaście metrуw na zachуd od „Memoriału”. Miały one rуwnież kształt czworokąta, lecz były „obrуcone” o 30–45 stopni w lewo w stosunku do pozostałych mogił. Być może, to zadecydowało, że pominięto je przy budowie „Memoriału”, gdyż położenie mogił nie pasowało do jego regularnego geometrycznego założenia. Przez środek obu mogił przebiegało dawne ogrodzenie „Memoriału” (podczas ekshumacji znaleziono w nich betonowe podstawy słupkуw parkanu).
Bratnie mogiły odsłonięto tylko częściowo, dokonując wykopуw sondażowych. Wystarczyło to, by stwierdzić, że były w nich pochowane osoby w polskich mundurach wojskowych.
Do znalezisk m.in. należały guziki, pasy ze sprzączkami, buty i apelуwki, sporadycznie natomiast występowały przedmioty osobiste, ktуre – jak wiadomo – zabierano podczas ekshumacji w 1943 r. Znaleziono pojedyncze, przeoczone wуwczas, nieśmiertelniki. Nie zachowały się natomiast pochodzące z tego okresu żelazne znaczki z numerami identyfi kacyjnymi zwłok, pozostały po nich jedynie grudki rdzy. Tylko w mogile nr 1 znaleziono 22 takie identyfi katory, ktуre nie uległy korozji, gdyż były ocynkowane. Nosiły niskie numery, co jest zgodne z wiedzą, że pochowano tam pierwszych 310 zwłok.

18 Prace toczyły się w dniach 5–25 IX 1994 r. i 6 VI–8 IX 1995 r. W rуżnych okresach brali w nich udział archeolodzy: prof. Marian Głosek, prof. Maria Blombergowa, dr Jan Grześkowiak, Dominik Abłamowicz, Błażej Muzolf, Mirosław Pietrzak, Justyn Skowron, Wojciech Śmigielski, Piotr Świątkiewicz; lekarze sądowi: prof. Roman Mądro, dr Erazm Baran; antropolodzy: dr Bogdan Łuczak, Wiesław Lorkiewicz; faleryści: dr Marek Dutkiewicz, płk Zdzisław Sawicki; historyk dr Jędrzej Tucholski; przedstawiciele PCK: Andrzej Karski, Stefan Pedrycz, Andrzej Szuwarski, Eugeniusz Taradejko; fotografowie: Przemysław Mądro, Gabriel Rycel oraz red. Stanisław Mikke, ks. Zdzisław Peszkowski i grupa studentуw archeologii.
W większości grobуw szkielety w gуrnej warstwie miały zakłуcony układ anatomiczny, w wielu przypadkach brakowało czaszek. W głębszych warstwach szkielety były zwykle ułożone w regularnych rzędach głowami na zachуd, czyli tak jak zostały pochowane przez Komisję Techniczną PCK. Wspomniane anomalie są najpewniej wynikiem prac komisji Burdenki.
Pozwala to stwierdzić, że w 1944 r. ekshumacja rzeczywiście miała miejsce i obejmowała przede wszystkim wierzchnie warstwy zwłok w mogiłach 19.
Podczas badań w latach 1994–1995 ekshumowano 360 szkieletуw, inne poddano oględzinom bez ich podnoszenia z grobуw. Większość czaszek (78 proc.) nosiła ślady postrzału w tył głowy, w innych zaś przypadkach niestwierdzenie tej przyczyny śmierci było raczej wynikiem niekompletności lub erozji szczątkуw. Do jednej z czaszek strzelano pięciokrotnie, a w jej wnętrzu tkwił pocisk pistoletowy. Zadziwiającym zbiegiem okoliczności wśrуd badanych czaszek były dwie ze śladami trzech postrzałуw, o ktуrych mowa w niemieckim sprawozdaniu z 1943 r. Wiele szkieletуw nosiło ślady prowadzonych wcześniej sekcji zwłok (odcięte sklepienia czaszek, przepiłowane kości, przecięte ostrym narzędziem pasy ofi cerskie). Identyfikacja szczątkуw nie była możliwa. Do wyjątkуw należała sytuacja, gdy znalezione w mogile nr 1 pozostałości munduru komandora można było powiązać z osobą Leona Moszczeńskiego, jedynego wśrуd pomordowanych jeńcуw Kozielska ofi cera Marynarki Wojennej.
Podczas eksploracji jedynej odsłoniętej całkowicie mogiły bratniej nr 1 w jej sąsiedztwie odkryto groby generałуw. Jak się okazało, były one nietknięte od 1943 r. W trumnie gen. Smorawińskiego obok jego szczątkуw znaleziono identyfi kator z numerem 1, a także złoty wisiorek w kształcie czterolistnej koniczyny i dwie złote monety. Szkielet gen. Bohaterewicza nosił ślady sekcji przeprowadzonej w 1943 r. Po zakończeniu badań obu generałуw pochowano w tych samych miejscach w nowych trumnach, a inne szczątki w mogiłach, z ktуrych je podniesiono.
Cały teren na południe od „Memoriału” pokryto odwiertami sondażowymi, co pozwoliło zlokalizować doły śmierci. Wszystkie poza jednym eksplorowano w całości lub w znacznym stopniu. Kształt i rozmiary dołуw były efektem prac ekshumacyjnych z 1943 r. i z pewnością nie odpowiadały dokładnie zarysom oryginalnych grobуw zbiorowych, w ktуrych grzebano polskich oficerуw. Wyraźnie zaznaczały się na przykład wykopane w czasie ekshumacji wejścia i zejścia oraz korytarzyki łączące niektуre doły, ułatwiające wynoszenie z nich zwłok. Znaleziska w dołach śmierci świadczą o niezbyt starannym przeprowadzeniu ekshumacji przez Niemcуw.
Pozostały w nich drobne szczątki kostne, a nawet pojedyncze czaszki. Znaleziono rуwnież znaczek
identyfi kacyjny nr 65, ktуry powinien być przy zwłokach pochowanych w mogile nr 1.
Wszystko wskazuje na to, że w 1943 r. po rewizji zwłok do dołуw śmierci wrzucano rzeczy
uznane za niepotrzebne. Natrafi ono w nich na fragmenty umundurowania (m.in. czapki,
w tym komandora marynarki), guziki wojskowe, pasy, buty, rzeczy osobiste (portmonetki,
scyzoryki, grzebienie itp.), monety, książki. Szczegуlne nagromadzenie takich przedmiotуw
w dole nr 3 świadczy, że w pobliżu znajdowało się stanowisko, gdzie badano zwłoki. Wydobyto
stamtąd 1500 przedmiotуw, m.in. odznaki Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych,
19 W mogile nr 4 nie stwierdzono śladуw ingerencji, natomiast mogiła nr 5 była prawdopodobnie
ekshumowana w całości przez komisję Burdenki.
Рис. 1. Katyń – zbiorowe groby polskich jeńcуw wojennych
Opracowano na podstawie szkicуw zamieszczonych w: Charkуw – Katyń – Twer. W sześćdziesiątą rocznicę zbrodni,
red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2001, s. 106, 108.przybory lekarskie oraz szminki i damskie lusterko z metalową rączką, ktуre musiały zapewne
należeć do jedynej wśrуd pomordowanych jeńcуw Kozielska kobiety, ppor. Janiny Lewandowskiej,
cуrki gen. Jуzefa Dowbor-Muśnickiego. Ponad dwieście znalezionych w dołach
śmierci, a częściowo także bratnich mogiłach, łusek pochodziło od nabojуw pistoletowych
kaliber 7,65 mm z fabryki Gustaw Genschow & Co. w Karlsruhe, co potwierdzało ustalenia
niemieckiego raportu z ekshumacji.
Zaskakującym i poruszającym odkryciem było znalezienie na dnie dołu śmierci nr 6 czterech
nieekshumowanych w 1943 r. szkieletуw. Ich położenie wskazywało, że spoczywały tam nieporuszone
od 1940 r. Zwłoki leżały na przedłużeniu korytarzykуw łączących ten grуb zbiorowy
z dwoma sąsiednimi. Rosyjscy robotnicy zatrudnieni przy ekshumacji prawdopodobnie celowo
ich nie wydobyli i przysypawszy warstwą piasku, stąpali po nich jak po swego rodzaju pomoście.
Z przeprowadzonych oględzin wynika, że czterej jeńcy zostali zabici strzałem w tył głowy,
a przed śmiercią związano im ręce, co było typowe dla ofiar w Katyniu. Identyfi kacja zwłok nie
była możliwa; przy jednych znaleziono ryngraf z Matką Boską Częstochowską i napisem na
odwrocie „Pamiątka ślubowania nauczycielstwa polskiego na Jasnej Gуrze 21 VI 1937”.
Najbardziej poszukiwany dуł śmierci nr 8 znajdował się ok. 100 m na południe od pozostałych,
oddzielony od nich podmokłym obniżeniem terenu. Okazało się, że wbrew oczekiwaniom
nie było w nim już zwłok. Prawdopodobnie został oprуżniony przez komisję Burdenki.
Być może, ciała z tego dołu śmierci zostały złożone w bratniej mogile nr 6, gdzie natrafi ono
na skupiska szkieletуw o nietypowym układzie, wśrуd ktуrych w ogуle nie było znaczkуw
identyfi kacyjnych z 1943 r. lub ich destruktуw.
Poszukiwania archeologiczne przeprowadzone w okolicy dołu śmierci nr 8 doprowadziły
natomiast do wykrycia 41 niewielkich grobуw Rosjan, zawierających zapewne od kilku do
kilkunastu zwłok. Ich położenie wskazuje, że były kopane według jakiegoś planu. Pięć mogił
przebadano częściowo metodą wykopaliskową. Spoczywały w nich cywilne ofiary egzekucji,
prawdopodobnie z lat 1937–1941, aczkolwiek jedne zwłoki były ubrane w płaszcz ofi cerski
Armii Czerwonej. Ofiary zabijano strzałem w tył głowy, choć na kilku czaszkach widniały
ślady będących przyczyną śmierci uderzeń tępym narzędziem. Znaleziska te potwierdziły
pochodzącą jeszcze z 1943 r. wiedzę, że Las Katyński jest wielkim cmentarzyskiem ofiar
stalinowskiego terroru. Ukształtowanie terenu wskazuje, że mogą się tam znajdować setki
mogił. Kolejną wykryto w sondażu wiertniczym przeprowadzonym na wschуd od „Memoriału”,
po drugiej stronie leśnej drogi. Prawdopodobnie była ona tożsama z jedną z czterech
mogił Rosjan znalezionych tam w 1943 r. przez Niemcуw.
Prace badawcze w Katyniu, choć prowadzone w trudnych warunkach, przy wyraźnej niechęci
miejscowych władz, zrealizowały postawione cele. Odnaleziono cmentarz PCK i doły śmierci,
co pozwoliło wyznaczyć teren Polskiego Cmentarza Wojennego (dуł nr 8 pozostał poza jego obrębem).
Pod względem poznawczym badania uzupełniły wiedzę o zbrodni pochodzącą z ekshumacji
przeprowadzonych przez Niemcуw. Przede wszystkim jednak pozwoliły odpowiedzieć na
pytania o powojenne losy cmentarza katyńskiego. Wielu wątpliwości nadal jednak nie wyjaśniono.
Na przykład nie ma pewności, gdzie miały miejsce egzekucje polskich ofi cerуw: nad dołami
śmierci czy może w podziemiach (już nieistniejącej) willi NKWD nad Dnieprem. Polskiej ekipie
nie pozwolono na rekonesans w jej rejonie. Las Katyński wciąż kryje tajemnice.
Вернуться к началу Перейти вниз
alexis18Количество сообщений : 173
Возраст : 43
Дата регистрации : 2009-10-21

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Июл 21, 2011 2:07 pm

Катынь

Ситуация в Катыни была самой трудной из-за сложной истории этого места захоронения убитых заключенных из Козельского лагеря. В Катынском лесу, в 16 километрах западнее Смоленска, немцы обнаружили восемь могил убитых польских офицеров, которые в литературе известены как "ямы смерти". Во время эксгумации проводившейся весной 1943 года при участии Технической комиссии Польского Красного Креста, было извлечено 4243 или 4143 тел (первое число дано в немецком официальном сообщении, второе – в сообщении Красного Креста). Тела захоронены в шести больших братских могилах, расположенных в два ряда. Только для генералов Мечислава Сморавинского Бронислава Богатыревича сделаны индивидуальные могилы. Это новое захоронение называется в литературе, посвященной Катынскому преступлению, "кладбищем ПКК".

Красная Армия отбила район Катыни в конце сентября 1943 года, в начале следующего месяца там начала работать специальная группа НКВД, задачей которой было собрать "доказательства", обличающие немцев как виновников Катынского преступления и разоблачить их "провокацию" 1943 года. Только после такой подготовки началось официальное расследование Специальной комиссии под руководстом главного хирурга Красной Армии академика Николая Бурденко. Согласно сообщению на 16-23 января 1944 г. было эксгумировано и обследовано 925 трупов 17.
Последующая история кладбище в Катыни не очень понятна. На фотографиях, сделанных во время церемонии похорон 30 января 1944, в которой приняли участие солдаты I польского корпуса в СССР под командованием генерала Зигмунта Берлинга, а также по окончании работы комиссии Бурденко, виден только один могильный холм и курган с крестом.
Аэрофотоснимки Люфтваффе весны 1944 показывают, что на кладбище ПКК были проведены земляные работы с использованием бульдозеров. Это обстоятельство породило предположение, что, возможно, тела поляков после войны были вывезены из Катыни. По неподтвержденным данным, в 1944 году в Казахстане были замечены тридцать железнодорожных вагонов, груженных землей и человеческими останками.
После войны устройство кладбища в Катыни менялось несколько раз. Станислав Буйновский, который приезжал туда в 1957 году, сфотографировал небольшое огороженное надгробье с бетонной плитой и деревянным крестом. В шестидесятых годах кладбище уже выглядело иначе: оно было окружена металлическим забором, там стоял обелиск с надписью на русском и неграмотно на польском языках. Иное кладбище, известное в русской литературе под названием «Мемориал żertwam" (мемориал) было построено при советской власти в семидесятых годах и перестроено в восьмидесятых. Первоначально там располагались два, а затем стало четыре огороженных стенами участка. В старой катынской литературе доминирует мнение, что российское военное кладбище располагалось в нескольких сотнях метров от кладбища ПКК.

17 Согласно докладу комиссии судебно-медицинских экспертов от 1 февраля 1944 года, ее работа продолжалась с 16 до 26 января, и исследовано было 1380 трупов. Катынь. Документы преступления, Том 4: Эхо Катыни в апреле 1943 - марте 2005 года, под редакцией В. Матерски и др., Варшава, 2006, с. 323.

Учитывая все эти проблемы археологических и эксгумационных работ, пришлось отвечать на вопрос о том, находятся ли останки польском офицеров по-прежнему в Катыни, и если да, то требовалось найти братские могилы и ямы смерти. Особый интерес вызывала яма смерти № 8, которую в 1943 году немцы открыли последний, и, после извлечения из 10 (или 13) тел прервали эксгумации трупов из-за летней жары. Ее вместимость оценивалась тогда примерно в 200 тел. На исследование ямы 8 у немцев больше не было времени, так что были надежды найти нетронутой с 1943 года могилу жертв катынского преступления
Принималась в расчет также возмжность нахождения других, неизвестных могил поляков. Можно было ожидать найти также отдельные ямы – как в Харькове и Медном - в которых были зарыты принадлежащие убитым вещи.
В рамках российского расследования в начале девяностых годов эксгумации в Катыни не проводились. Только 20 и 21 ноября 1991 года, российская военная прокуратура с участием прокурора Генрика Ставрилло в качестве наблюдателя, проводила довольно беглое исследование. В Мемориале (в пределах его участков и на пространстве между ними), и к югу от него, в возможных местах расположения ям смерти, было сделано вручную и экскаватором двадцать зондажных раскопов. В двух местах обнаружили небольшие фрагменты кости, фрагменты польских мундиров, военные ремни, фляги, остатки обуви. Обнаружение фрагментов костей и других остатков позволило подтвердить или исключить возможность того, что в Катынском лесу все еще находятся могилы польских офицеров.
Фундаментальные исследования проводились в Катыни в 1994-1995 годах польской группой под руководством археолога профессора Мариан Глосека 18. Как в Харькове и Медном, для исследования были использованы геологические шнековые буры, что позволяет быстро обследовать большую площадь и найти расположенные там объекты, которые затем были изучены методом раскопок.
Исследования на территории Мемориала показали, что он расположен на месте бывшего кладбища ПКК, и его надгробья находятся на четырех основных братских могилах 1943 года (№ 2-5), хотя их контуры вышли за границы созданных на поверхности земляных могильных холмов. Две "недостающие" братские могилы (№ № 1 и 6) расположены в нескольких метров на запад от Мемориала. Они были также четырехугольной формы, но были расположены под углом около 30-45 градусов влево по отношению к другим могилам. Возможно, их решили не использовать при строительстве Мемориала, так как их расположение не вписывались в его правильную геометрическую планировку Мемориала. Вплотную к этим могилам проходила ограда Мемориала (во время эксгумации натыкались на бетонные фундаменты ограды).
Братские могилы вскрывались лишь частично, с помощью отдельных раскопов. Этого было достаточно, чтобы сделать вывод, что там захоронены люди в польский военной форме. Выводы делались на основе того, что там находились пуговицы, ремни с пряжками, сапоги и апелывки, иногда обнаруживались личные вещи, которые - как известно - были найдены во время эксгумации в 1943 году. Не нашли ни одного, легко заметить, смертного жетона. Железо идентификционных номеров на катынских трупах не сохранилось на это время, от них остались только куски ржавчины. Только в могиле № 1 обнаружили 22 таких идентификатора, которые не имели коррозии, так как они были оцинкованные. Они имели меньшие номера, что согласуется с известными сведениями о том, что там были похоронены 310 трупов в первую очередь.

18 Работы проводилсь 5-25 сентября 1994 года и 6 июня - 8 сентября 1995 года. В разные периоды в них принимали участие археолог професср Мариан Глосек, профессор Мария Бломбергова, доктор Ян Грешковяк, Доминик Абламович, Блажей Музолф, Мирослав Петржак, Юстин Сковрон, Войцех Смигельский, Петр Святкевич, судебные медики професоор Роман Мадро, доктор Эразм Баран; антропологи доктор Богдан Лушак, Веслав Лоркевич; фалерист доктор Марек Дуткевич, полковник Здислав Савицкий, историк доктор Енджей Тухольский, представители ПКК Анжей Карский, Стефан Педрич, Анжей Шуварский, Евгениуш Тарадейко; фотографы Пшемыслав Мадро, Габриель Рыцел, редактор Станислав Микке, ксендз Здислав Пешковский и группы студентов-археологов.

В большинстве могил скелеты в верхних слях имели анатомическую цельность, во многих случаях черепа отсутствовали. В более глубоких слоях скелеты, как правило, расположены правильными рядами, головой на запад, как они были похоронены Технической комиссией Красного Креста. Обнаруженные аномалии, были, вероятно, результатом работы комиссии Бурденко. Это позволяет сказать, что в 1944 году эксгумация имела место, эксгумировли тогда главным образом верхние слои трупов в могилах 19.
В ходе исследования в 1994-1995 годах были эксгумированы 360 скелетов, другие были осмотрены без поднятия из могил. Большинство черепов (78 процентов) имели следы выстрела в затылок, в других случаях, причину смерти было установить невозможно из-за неполной сохранности или эрозии останков. Один из черепов имел пять пулевых ответстий, внутри него обнаружена пистолетная пуля. Из всех обследованных черепов два имели следы трех выстрелов, что является удивительным совпадением с немецким отчетом 1943 года. Многие черепа имели следы вскрытий, проведенных ранее (отпиленные своды черепов, распиленные распиленные, разрезанные острым инструментом офицерские ремни). Идентификация останков не представлялась возможной. Только в одном случае обнаружение остатков мундира командира в могиле № 1 дает основания связать этого человека с Леоном Мощенским, одним из офицеров военного флота из числа заключенных в Козельске.

При работах на единственной полностью изученной братской могиле № 1, рядом с ней были найдены могилы генералов. Как выяснилось, они были нетронутыми с 1943 года. В могиле рядом с оснанками генерала Сморавинского была найдена идентификационная табличка с номером 1, золотой кулон в виде четырехличстинка клевера и две золотые монеты. Скелет генерала Богатеревича имел следы вкрытия 1943 года. После завершения исследования генералов они оба похоронены в тех же местах в новых гробах, другие останки захоронены в тех же могилах, в которых они были обнаружены.
Весь юг области "Мемориал" был покрыт зондажными бурениями, что позволяло найти ямы смерти. Все, кроме одной, изучены в целом или в значительной степени. Форма и размер могил в результате эксгумационных работ 1943 года не соответствовал точным контурам истинных захоронений, в которых были найдены отдельные польские офицеры. Очевидно, что не был отмечен, например, во время эксгумации корридор для подъема и спуска в могилу, имеющийся в некоторых ямах для облегчения извлечения этих трупов. Эксгумация проводилась немцами очень тщательно.
Остались в могилах мелкие щепки костей и даже единичные черепа. Найден даже опознавательный жетон №65, который должен был находиться при останках захороненных в могиле №1.
Все указывает на то, что в 1943 году при захоронения останков в ямы смерти туда кидали и вещи, которые считали ненужными. Попадались фрагменты обмундирования (среди них шапки, в том числе командира Морского Флота) военные пуговицы, ремни, сапоги, личные вещи (кошельки, карманные ножи, расчески и т.д.) монеты, книжки. Особенно много таких предметов было в яме №3, что свидетельствует о том, что вблизи находилось место, где изучали останки. Там добыли 1500 предметов, среди которых значки Ордена Virtuti Militari и Крест Доблести. В могиле № 4 нашли следы вмешательства, а могила № 5 была действительно полностью вскрыта перед комиссией Бурденко.

Катынь. Общие могилы польских военнопленных. Обработано на основании набросок, размещенных в Харьков Катынь Тверь. В шестидесятой годовщине преступления
ред. A. Кола, И. Шилинг, Торунь 2001, с. 106, 108

медицинские принадлежности, помады и женское зеркало с металлической ручкой , которые должны были принадлежать единственной среди убитых Козельска женщине Янине Левандовской, дочке ген. Шефа Довбор-Мусницкого. Более 200 найденных в ямах смерти гильз, а частично также в братских могилах, принадлежало к пистолетным патронам калибра 7,65 фабрики Густава Геншоу & Ко Кальструге , что подтверждалось немецким рапортом.


Важным открытием была находка на дне ямы смерти №6 четырех неэксгумированных в 1943 скелетов. Их положение указывало на то, что лежали они там нетронутые с 1940 года. Останки лежали на продолжении коридоров, соединяющих эту общую могилу с двумя соседними. Российским работником трудно было при эксгумации, действительно полностью их не достали, посыпали песком, ступали на них как на своего рода мостики.

Из проведенных осмотров следует, что 4 пленных было убито охранником в затылок, а перед смертью связали им руки, что было типично для жертв в Катыни. Идентификация останков невозможна, около одних найдено ожерелье с Божьей Матерью Ченстоховской и надписью на обратной стороне « В память о учительской службе на Ясной Горе 21 VI 1937.

Наименее исследованная яма смерти №8 находилась в ста метрах к югу от остальных, отделенная впадиной. Вопреки ожиданиям, в ней не оказалось никаких останков. Видимо она была опустошена комиссией Бурденко. Может быть тела из нее были захоронены в братской могиле №6, где группы скелетов были уложены необычным образом, среди кторых не было опознавательных знаков раскопок 1943г или их частей.
Археологические раскопки, проводимые в окрестностях ямы №8, привели к обнаружению 41 могилы советских граждан, где было много останков. Их положение указывало на то, что их раскапывали по определнному плану. 5 могил было частично изучено методом раскопок. Покоились там гражданские жертвы террора 1937 - 1941 годов, один скелет даже был одет в офицерский плащ РККА. Жертвы были убиты выстрелом в затылок, но на некоторых черепах были видны следы от удара тупым предметом, которые и явились причиной смерти. Эти находки подтверждали, что Катынский лес являлся огромной могилой жертв сталинского террора. Поверхность земли указывала на то, что там могли быть и другие могилы, был проведен зондаж грунта и по другую сторону от лесной дороги. Этот зондаж показал, что там также находятся захоронения советских граждан. Исследовательские работы в Катыни хотя и проводились в трудных условиях, и при явном саботаже местных властей, но они оправдали поставленные цели. Найдено кладбище ПКК и ямы смерти, что позволило обозначить территорию польского военного кладбища (яма №8 осталась за его пределами).
С познавательной точки зрения исследования уточнили знания о расстрелах и эксгумациии, проведенной немцами. Прежде всего они позволили ответить на вопрос о послевоенной судьбе катынского кладбища. Но многих подробностей не выяснено. Например нет уверенности, где проводились расстрелы польских офицеров: над могилами или в подвалах (уже не существующих) дачи НКВД над Днепром. Польской команде не было позволено исследовать всю округу, и Катынский лес продолжает скрывать свои тайны.


Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Сен 29, 2011 8:42 pm

alexis18 пишет:

... В Катынском лесу, в 16 километрах западнее Смоленска, немцы обнаружили восемь могил убитых польских офицеров, которые в литературе известены как "ямы смерти". Во время эксгумации проводившейся весной 1943 года при участии Технической комиссии Польского Красного Креста, было извлечено 4243 или 4143 тел (первое число дано в немецком официальном сообщении, второе – в сообщении Красного Креста).
NB
Цитата :

Тела захоронены в шести больших братских могилах, расположенных в два ряда. Только для генералов Мечислава Сморавинского Бронислава Богатыревича сделаны индивидуальные могилы. ...
Красная Армия отбила район Катыни в конце сентября 1943 года, в начале следующего месяца там начала работать специальная группа НКВД... . Только после такой подготовки началось официальное расследование Специальной комиссии под руководстом главного хирурга Красной Армии академика Николая Бурденко. Согласно сообщению на 16-23 января 1944 г. было эксгумировано и обследовано 925 трупов 17. ...
Аэрофотоснимки Люфтваффе весны 1944 показывают, что на кладбище ПКК были проведены земляные работы с использованием бульдозеров. Это обстоятельство породило предположение, что, возможно, тела поляков после войны были вывезены из Катыни. По неподтвержденным данным, в 1944 году в Казахстане были замечены тридцать железнодорожных вагонов, груженных землей и человеческими останками.
Ходят слухи по пятам,
Ходят слухи тут и там,
А безумные старухи их разносят по местам... Very Happy
Цитата :

... Согласно докладу комиссии судебно-медицинских экспертов от 1 февраля 1944 года, ее работа продолжалась с 16 до 26 января, и исследовано было 1380 трупов. ... Особый интерес вызывала яма смерти № 8, которую в 1943 году немцы открыли последней, и, после извлечения из [нее] 10 (или 13) тел прервали эксгумации трупов из-за летней жары. Ее вместимость оценивалась тогда примерно в 200 тел. На исследование ямы 8 у немцев больше не было времени, так что были надежды найти нетронутой с 1943 года могилу жертв катынского преступления.
1. Якобы из-за жары.
2. 4143+200=4343. Но на чем тогда вообще основываются постоянно и повсеместно распространявшиеся обеими сторонами утверждения о том, будто бы там захоронено не менее 8 тыс. трупов?
Цитата :

Принималась в расчет также возможность нахождения других, неизвестных могил поляков. Можно было ожидать найти также отдельные ямы – как в Харькове и Медном - в которых были зарыты принадлежащие убитым вещи.
В рамках российского расследования в начале девяностых годов эксгумации в Катыни не проводились. Только 20 и 21 ноября 1991 года, российская военная прокуратура с участием прокурора Генрика Ставрилло в качестве наблюдателя, проводила довольно беглое исследование. В Мемориале (в пределах его участков и на пространстве между ними), и к югу от него, в возможных местах расположения ям смерти, было сделано вручную и экскаватором двадцать зондажных раскопов. В двух местах обнаружили небольшие фрагменты кости, фрагменты польских мундиров, военные ремни, фляги, остатки обуви. ...
Фундаментальные исследования проводились в Катыни в 1994-1995 годах польской группой под руководством археолога профессора Мариан Глосека 18. Как в Харькове и Медном, для исследования были использованы геологические шнековые буры, что позволяет быстро обследовать большую площадь и найти расположенные там объекты, которые затем были изучены методом раскопок.
...
Братские могилы вскрывались лишь частично, с помощью отдельных раскопов. Этого было достаточно, чтобы сделать вывод, что там захоронены люди в польский военной форме. Выводы делались на основе того, что там находились пуговицы, ремни с пряжками, сапоги и апелывки, иногда обнаруживались личные вещи, которые - как известно - были найдены во время эксгумации в 1943 году. Не нашли ни одного, легко заметить, смертного жетона. Железо идентификационных номеров на катынских трупах не сохранилось на это время, от них остались только куски ржавчины. Только в могиле № 1 обнаружили 22 таких идентификатора, которые не имели коррозии, так как они были оцинкованные. Они имели меньшие номера, что согласуется с известными сведениями о том, что там были похоронены 310 трупов в первую очередь.
http://katyn.ru/index.php?go=News&in=view&id=208
29 ноября 2010 г. в редакцию "Правды о Катыни" поступила копия направленного 19 марта 2010 г. в Европейский суд по правам человек в Страсбурге российского меморандума по жалобе № 29520/09 "Волк-Езерская и другие против России". Меморандум подписан Уполномоченным Российской Федерации при ЕСПЧ — заместителем министра юстиции Российской Федерации Г.О.Матюшкиным.
ЭЕвропейский суд по правам человека
МЕМОРАНДУМ по жалобе № 29520/09
"Волк-Езерска и другие против Российской Федерации"
27 ноября 2009 г. Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) сообщил властям Российской Федерации о жалобе № 29520/09 "Волк-Езерска и другие против Российской Федерации", поданной в Европейский Суд в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (далее - Конвенция) 13 гражданами Республики Польша: [следует список заявителей]
...
38. В ходе рассмотрения жалобы адвокатов заявителей от 20 августа 2008 г. в судебном заседании Московского окружного суда были исследованы материалы уголовного дела % 159, касающиеся 10 родственников заявителей: [следует список заявителей]. ...
44. В ходе эксгумаций 1991 г., проведенных Главной военной прокуратурой при участии польских специалистов в г. Харькове, возле поселка Медное в Тверской области и в Катынском лесу, удалось идентифицировать останки 22 польских граждан, среди которых родственники заявителей не значатся.
45. Что касается эксгумаций 1943 г. в Катынском лесу, согласно архивным документам, Техническая комиссия польского Красного Креста и Международная комиссия не проводили идентификацию извлеченных останков в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
46. Список лиц, якобы опознанных в 1943 г., был опубликован в книге "Amtliches Material zum Massenmord von Katyn", изданной властями германии в том же году. Указанный список не является доказательством по уголовному делу № 159.
47. При оценке доказательственной ценности данного списка, следует учитывать, что эксгумации 1943 г. проводились на территории, оккупированной войсками Германии, под руководством и полным контролем властей Германии. В так называемую международную комиссию вошли специалисты судебной медицины из 12 европейских стран, 11 из которых на тот момент были оккупированы Германией или были ее союзниками.
48. В указанном списке были упомянуты даже те польские граждане, которые остались живы после второй Мировой войны. Например, польский юрист, профессор Ремигиуш Бежанек (Remigjusz Bierzanek), который числился в списке "катынских" жертв под номером 1105. ...
61. Уголовное дело № 159 было возбуждено 22 марта 1990 г. по факту обнаружения мест захоронения польских граждан в г. Харькове. В ходе расследования было установлено, что определенные должностные лица из руководства НКВД СССР превысили полномочия, предоставленные этому учреждению, в результате чего так называемая "тройка" приняла внесудебные решения относительно некоторых [!!!] польских военнопленных. Жействия этих должностных лиц были квалифицированы как преступление, предусмотренное пунктом "б" статьи 193-17 УК РСФСР, действовавшего на момент совершения преступления, - превышение власти, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах и повлекшее тяжкие последствия.
62. В ходе расследования оказалось невозможным определить обстоятельства захвата польских граждан и их содержания под стражей в лагерях НКВД СССР, характер предъявленных им обвинений и то, была ли доказана их вина, а также получить информацию относительно выполнения решения по расстрелу конкретных лиц, так как все записи были уничтожены, и восстановить их невозможно. Поэтому расследование уголовного дела № 159 проводилось по факту превышения полномочий высокопоставленными должностными лицами государства.
63. При этом возбуждение уголовного дела № 159 было незаконным. Например, в постановлении от 22 марта 1990 г. отсутствуют ссылки на конкретные статьи уголовного кодекса..."

Самое главное и интересное. Похоже, что идентификация 22-х тел была сделана по 22-м найденным у них смертным жетонам.
Цитата :

18 Работы проводилсь 5-25 сентября 1994 года и 6 июня - 8 сентября 1995 года. В разные периоды в них принимали участие археолог професср Мариан Глосек...
В большинстве могил скелеты в верхних слях имели анатомическую цельность, во многих случаях черепа отсутствовали. В более глубоких слоях скелеты, как правило, расположены правильными рядами, головой на запад, как они были похоронены Технической комиссией Красного Креста. Обнаруженные аномалии, были, вероятно, результатом работы комиссии Бурденко. Это позволяет сказать, что в 1944 году эксгумация имела место, эксгумировли тогда главным образом верхние слои трупов в могилах 19.
В ходе исследования в 1994-1995 годах были эксгумированы 360 скелетов, другие были осмотрены без поднятия из могил. Большинство черепов (78 процентов) имели следы выстрела в затылок, в других случаях, причину смерти было установить невозможно из-за неполной сохранности или эрозии останков. Один из черепов имел пять пулевых ответстий, внутри него обнаружена пистолетная пуля. Из всех обследованных черепов два имели следы трех выстрелов, что является удивительным совпадением с немецким отчетом 1943 года. Многие черепа имели следы вскрытий, проведенных ранее (отпиленные своды черепов, распиленные распиленные, разрезанные острым инструментом офицерские ремни). Идентификация останков не представлялась возможной. [!!!] Только в одном случае обнаружение остатков мундира Very Happy командира в могиле № 1 дает основания связать этого человека с Леоном Мощенским, одним из офицеров военного флота из числа заключенных в Козельске.

При работах на единственной полностью изученной братской могиле № 1, рядом с ней были найдены могилы генералов. Как выяснилось, они были нетронутыми с 1943 года. В могиле рядом с останками генерала Сморавинского была найдена идентификационная табличка с номером 1, золотой кулон в виде четырехличстинка клевера и две золотые монеты. Скелет генерала Богатеревича имел следы вкрытия 1943 года. ...
Весь юг области "Мемориал" был покрыт зондажными бурениями, что позволяло найти ямы смерти. Все, кроме одной, изучены в целом или в значительной степени. Форма и размер могил в результате эксгумационных работ 1943 года не соответствовал точным контурам истинных захоронений, в которых были найдены отдельные польские офицеры. Очевидно, что не был отмечен, например, во время эксгумации корридор для подъема и спуска в могилу, имеющийся в некоторых ямах для облегчения извлечения этих трупов. Эксгумация проводилась немцами очень тщательно.
Остались в могилах мелкие щепки костей и даже единичные черепа. Найден даже опознавательный жетон №65, который должен был находиться при останках захороненных в могиле №1.
Все указывает на то, что в 1943 году при захоронения останков в ямы смерти туда кидали и вещи, которые считали ненужными. Попадались фрагменты обмундирования (среди них шапки, в том числе командира Морского Флота) военные пуговицы, ремни, сапоги, личные вещи (кошельки, карманные ножи, расчески и т.д.) монеты, книжки. Особенно много таких предметов было в яме №3, что свидетельствует о том, что вблизи находилось место, где изучали останки. Там добыли 1500 предметов, среди которых значки Ордена Virtuti Militari и Крест Доблести. В могиле № 4 нашли следы вмешательства, а могила № 5 была действительно полностью вскрыта перед комиссией Бурденко.
Медицинские принадлежности, помады и женское зеркало с металлической ручкой , которые должны были принадлежать единственной среди убитых Козельска женщине Янине Левандовской, дочке ген. Шефа Довбор-Мусницкого.
Следует читать (понимать): сами женские останки найдены не были, но поскольку вообще нашлись женские принадлежности, то "они должны были принадлежать" и далее по тексту. Very Happy Very Happy Very Happy
Цитата :

Более 200 найденных в ямах смерти гильз, а частично также в братских могилах, принадлежало к пистолетным патронам калибра 7,65 фабрики Густава Геншоу & Ко Кальструге , что подтверждалось немецким рапортом.

Важным открытием была находка на дне ямы смерти №6 четырех неэксгумированных в 1943 скелетов. Их положение указывало на то, что лежали они там нетронутые с 1940 года. Останки лежали на продолжении коридоров, соединяющих эту общую могилу с двумя соседними. Российским работником трудно было при эксгумации, действительно полностью их не достали, посыпали песком, ступали на них как на своего рода мостики.

Из проведенных осмотров следует, что 4 пленных было убито охранником в затылок, а перед смертью связали им руки, что было типично для жертв в Катыни.
Наоборот, нетипично. В Амтлихес сказано, что руки были связаны лишь у меньшей части казненных. Кажется, всего у немногих сотен.
Цитата :

Идентификация останков невозможна, около одних найдено ожерелье с Божьей Матерью Ченстоховской и надписью на обратной стороне « В память о учительской службе на Ясной Горе 21 VI 1937.

Наименее исследованная яма смерти №8 находилась в ста метрах к югу от остальных, отделенная впадиной. Вопреки ожиданиям, в ней не оказалось никаких останков. Видимо она была опустошена комиссией Бурденко.
???!!! NB
Цитата :
...
Археологические раскопки, проводимые в окрестностях ямы №8,
Помните, выше здесь сказано, что немцы резко прекратили раскопки, только начав вскрывать эту самую могилу № 8?!
Цитата :

привели к обнаружению 41 могилы советских граждан, где было много останков. Их положение указывало на то, что их раскапывали
Кто, когда, почему, зачем раскапывал?
Цитата :

по определенному плану.
Да еще по определенному плану? В чем смысл, цель плана???!!!

Вот где собака порылась! (с) М. С. Горбачев.
Как понимать "окрестности"? Что под этим конкретнее подразумевается? Не есть ли они, собственно, та самая могила №8, о существовании и содержании которой немцам было во время раскопок 1943 г. заранее известно, потому что они сами же и расстреливали? А пустая могила, скорее всего, никогда вообще не была полной. Это нередкий случай из практики зондеркоманд: могилы выкапывали заранее, но потом они не заполнялись казненными по каким-то причинам. Так, это было в лагерях Масюковщина и Глубокое, где собирались хоронить пленных итальянцев, но не стали из-за стремительного наступления наших войск. Кроме того, то могла быть и не могила вообще, а воронка от сильного взрыва - как под Медным.
Цитата :

5 могил было частично изучено методом раскопок. Покоились там гражданские жертвы террора 1937 - 1941 годов, один скелет даже был одет в офицерский плащ РККА. Жертвы были убиты выстрелом в затылок, но на некоторых черепах были видны следы от удара тупым предметом, которые и явились причиной смерти.
Very Happy Very Happy Very Happy По приведенному описанию, это явно жертвы не 1937-1941 гг., а времени гитлеровской оккупации, казненные зондеркомандой.
Цитата :

Эти находки подтверждали, что Катынский лес являлся огромной могилой жертв сталинского террора.
Very Happy Very Happy Very Happy
Потрясающе! Польские археологи обнаруживают и вскрывают крупные захоронения советских граждан. Объявляют их жертвами сталинского большого террора. Где доблестный "Мемориал"? Где поисковики? Где наши компетентные органы, которые должны были участвовать, присутствовать притом хотя бы в качестве наблюдателей? Всем абсолютно насрать. В книжке не назван даже порядок количества!!! Даже если каждая из 41-й могилы была одиночной, выходит, как говорится буквально в тексте "много останков". Но могилы могли быть и на по сотням, тысячам и десяткам тысяч. Так сколько же в действительности, хотя бы на уровне порядка?
Цитата :

Поверхность земли указывала на то, что там могли быть и другие могилы, был проведен зондаж грунта и по другую сторону от лесной дороги. Этот зондаж показал, что там также находятся захоронения советских граждан. ... Найдено кладбище ПКК и ямы смерти, что позволило обозначить территорию польского военного кладбища (яма №8 осталась за его пределами).
... многих подробностей не выяснено. Например нет уверенности, где проводились расстрелы польских офицеров: над могилами или в подвалах (уже не существующих) дачи НКВД над Днепром. Польской команде не было позволено исследовать всю округу, и Катынский лес продолжает скрывать свои тайны.

В высшей степени интересно, и я бы даже сказал, сенсационно.


Последний раз редактировалось: Вячеслав Сачков (Чт Сен 29, 2011 9:03 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
Nenez84

Nenez84

Количество сообщений : 14719
Дата регистрации : 2008-03-23

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Сен 29, 2011 8:52 pm

Вячеслав Сачков пишет:
... В высшей степени интересно, и я бы даже сказал, сенсационно.
Вячеслав, как Фалин?????? scratch
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Сен 29, 2011 9:05 pm

Nenez84 пишет:
Вячеслав Сачков пишет:
... В высшей степени интересно, и я бы даже сказал, сенсационно.
Вячеслав, как Фалин?????? scratch

Что Вы имеете в виду? Тут говорилось о каких=то его то ли лекциях, то ли семинарах. Но я не понял, чем вообще это может быть интересно.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
Nenez84

Nenez84

Количество сообщений : 14719
Дата регистрации : 2008-03-23

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Сен 29, 2011 9:14 pm

Вячеслав Сачков пишет:
Nenez84 пишет:
Вячеслав Сачков пишет:
... В высшей степени интересно, и я бы даже сказал, сенсационно.
Вячеслав, как Фалин??????
Что Вы имеете в виду? Тут говорилось о каких=то его то ли лекциях, то ли семинарах. Но я не понял, чем вообще это может быть интересно.
Это вот здесь https://katyn.editboard.com/t70p30-topic#33411
Нечто вроде обзора отношений России и СССР с Западом в геополитическом разрезе.
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeЧт Сен 29, 2011 9:24 pm

Мне это мало интересно - всякие хвилосохвии вокруг да около реальных исторических событий...
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
zdrager

zdrager

Количество сообщений : 2503
Дата регистрации : 2008-03-10

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 10:10 am

Наконец-то закончил наш с Алексисом перевод статьи

http://www.fayloobmennik.net/1036567


Предупреждаю еще раз, что перевод делался через онлайновый переводчик, профессинальным переводчиком не проверялся, потому там неизбежны какие-то ошибки. Потому даю параллельно и польский текст, для того, чтобы можно было сверять и поправлять, если ошибки обнаружатся. Картинки смотрите в пдф файле оригинала, ссылка там есть.

Вернуться к началу Перейти вниз
zdrager

zdrager

Количество сообщений : 2503
Дата регистрации : 2008-03-10

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 10:32 am

zdrager пишет:
наш с Алексисом перевод статьи

Там много любопытных подробностей, которые, кажется, по-русски никогда не публиковались.
Например, в глаза бросилось, что в Козьих Горах поляки откопали более двухсот гильз той самой фабрички, так что их намого больше в наличии, чем на снимках Амтлиеса, и исследовать на материал есть что. Если кто-то захочет их исследовать Smile
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 10:46 am

Да, я говорю, материал местами прямо сенсационный.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
zdrager

zdrager

Количество сообщений : 2503
Дата регистрации : 2008-03-10

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 1:27 pm

Вячеслав Сачков пишет:

Похоже, что идентификация 22-х тел была сделана по 22-м найденным у них смертным жетонам.

Тут пришлось поправить при окончательном редактировании. Перевод с незнакомого языка - всегда ребус.
В польском тексте слова znaczki z numerami identyfikacyjnymi, или просто identyfikatory, это я сначала принял за смертные жетоны, но после заменил на "идентификационные номера", то есть те бирки, которые немцы вешали на трупы.

Но совпадение действительно интересное. Возможно, взяли имена, соответствующие этим номерам, из Амтлихеса.
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 1:53 pm

zdrager пишет:
Вячеслав Сачков пишет:

Похоже, что идентификация 22-х тел была сделана по 22-м найденным у них смертным жетонам.

Тут пришлось поправить при окончательном редактировании. Перевод с незнакомого языка - всегда ребус.
В польском тексте слова znaczki z numerami identyfikacyjnymi, или просто identyfikatory, это я сначала принял за смертные жетоны, но после заменил на "идентификационные номера", то есть те бирки, которые немцы вешали на трупы.

Но совпадение действительно интересное. Возможно, взяли имена, соответствующие этим номерам, из Амтлихеса.

Нет. 22 явно нешмертельники, так как в тексте говорится: "Найден даже опознавательный жетон №65, который должен был находиться при останках захороненных в могиле №1."

Опознавательные жетоны видны на кадрах кинохроники, они совсем не похожи на смертные. Имели многоугольную (восьмиугольную, вроде), форму, а нешмертельники в форме правильного овала либо простого прямоугольника. На опознавательных жетонах выбивался только номер покойника в порядке обнаружения. На смертных жетонах гораздо больше информации: фио и пр.
Предположение, что имена взяли из Амтлихес, считаю сомнительным (вопрос - откуда имена для Амтлихес брали Wink ). Припоминаю, что у одного покойника по Амтлихес нашли особенно много жетонов порядка как раз именно 22-х. Не исключено, что это те самые. Сами поляки здесь пишут, что в одну яму, которую раскопали, немцы якобы сбрасывали вещдоки, которые стали им более не нужны. В общем, что-то примерно в таком роде.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
нагельКоличество сообщений : 156
Localisation : Московская область
Дата регистрации : 2010-07-17

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 3:21 pm

"Нешмертельники"-это znaki tozsamosci,мне думается,если бы они имелись в виду,было бы употреблено это словосочетание.И потом- znaczki z numerami identyfikacyjnymi-на "нешмертельнике" строго говоря именно идентификационного номера не было.
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 6:33 pm

Что ж, обратимся к тексту:
1. "Znaleziono pojedyncze, przeoczone wуwczas, nieśmiertelniki. Nie zachowały się natomiast pochodzące z tego okresu żelazne znaczki z numerami identyfi kacyjnymi zwłok, pozostały po nich jedynie grudki rdzy. Tylko w mogile nr 1 znaleziono 22 takie identyfi katory, ktуre nie uległy korozji, gdyż były ocynkowane. Nosiły niskie numery, co jest zgodne z wiedzą, że pochowano tam pierwszych 310 zwłok."
2. "Znaleziska w dołach śmierci świadczą o niezbyt starannym przeprowadzeniu ekshumacji przez Niemcуw.
Pozostały w nich drobne szczątki kostne, a nawet pojedyncze czaszki. Znaleziono rуwnież znaczek
identyfi kacyjny nr 65
, ktуry powinien być przy zwłokach pochowanych w mogile nr 1.".

Я понял так: смертных жетонов (ЛОЗов, нешмертельников) не нашли. Однако нашлись железные жетоны с номерами трупов в абсолютно проржавевшем состоянии. только в могиле 1 оказалось 22 таких жетона, которые избежали коррозии, поскольку были оцинкованными. У них были малые номера, что указывало на то, что там было захоронено 310 первых трупов.
Речь здесь идет о перезахоронении, сделанном немцами. Трупы в ту могилу укладывали в той очередности, в какой они эксгумировались первоначально, причем им присваивались номера, выбивавшиеся на найденных жетонах. Т. е. откопали 310 покойников, при них 22 жетона, на которых можно разобрать номера в пределах до 310-го.
В другом раскопе нашли жетон с номером 65, который по всему должен был находиться в могиле 1 (вместе с упомянутыми 22-мя), но оказался брошенным в другую яму.

По логике получается тогда так. У немцев номер на жетоне соответствовал номеру с фио в амтлихес. Покойник есть, жетон есть. Фио есть. На основании этого идентифицируем. Лепота. Very Happy Типа доверяем амтлихес, как священной книге.

Pozostały w nich drobne szczątki kostne, a nawet pojedyncze czaszki. Речь о яме, в которой нашли жетон с номером 65. В ней мелкие костные останки, а также разрозренные фрагменты тел. По мне очевидно: госпитальное захоронение или захоронение останков жертв взрывов. Что-то примерно в таком роде.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
геолог

геолог

Количество сообщений : 2528
Дата регистрации : 2009-07-12

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeВт Окт 04, 2011 11:10 pm

Вячеслав Сачков пишет:


...Нет. 22 явно нешмертельники, так как в тексте говорится: "Найден даже опознавательный жетон №65, который должен был находиться при останках захороненных в могиле №1."

Опознавательные жетоны видны на кадрах кинохроники, они совсем не похожи на смертные. Имели многоугольную (восьмиугольную, вроде), форму, а нешмертельники в форме правильного овала либо простого прямоугольника. На опознавательных жетонах выбивался только номер покойника в порядке обнаружения. На смертных жетонах гораздо больше информации: фио и пр...

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Amk286b13

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Amk301b28


Если этого мало можно увидеть эти номерные бирки в советской кинохронике.
Номерные бирки имели круглую форму.

study
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 5:09 am

Может быть, были и круглой формы. Но я на снимках и в кадрах хроники с раскопок в Катынском лесу больше видел многоугольников, которые на недостаточно четких снимках могут казаться издали кругляками. Я видел еще круглые немецкие лагерные жетоны для военнопленных на фото на личных картах пленных. Стандарта формы для таких жетонов не существовало, они могли быть круглыми, овальными, прямоугольными. Были даже простые картонки. Аналогично с формой жетонов в вермахте. У меня сложилось впечатление, что чаще всего использовались овалы, значительно реже прямоугольники, еще много реже, можно сказать, совсем редко, обычно у особых достаточно сравнительно малочисленных служб типа ГФП или ВАИ вермахта, кружки. Насчет польской армии не скажу, ни одного жетона в форме правильного круга никогда не видел. Только одни овалы, продолговатый прямоугольник видел лишь однажды.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
геолог

геолог

Количество сообщений : 2528
Дата регистрации : 2009-07-12

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 5:54 am

Вячеслав, покажите хотя одну многоугольную бирку которую Вы вроде бы видели "на снимках и в кадрах хроники с раскопок в Катынском лесу".


Насчёт введения опознавательных жетонов вермахтовского образца в войске польском попрошу также предоставить хоть какой то аутентичный документ (типа приказа маршала Тимошенко по РККА) подтверждающий их введение в ней.
Басни о полковнике демонстрирующего польскую болванку от жетона в Женеве или о внесении на жетонах в 1939 информации о вероисповедании жолнежов таковыми не являються по определению.
Официальные бамаги есть?

lol!
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 6:27 am

геолог пишет:
Вячеслав, покажите хотя одну многоугольную бирку которую Вы вроде бы видели "на снимках и в кадрах хроники с раскопок в Катынском лесу".
Вы путаете. Насчет нахождения польских нешмертельников прямоугольной формы в К. л. я никогда нигде ничего не утверждал. Видел на каком-то сайте однажды прямоугольный польский нешмертельник, только и всего. Откуда он, понятию не имею, там не указывалось. Но не из К. л. точно.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
геолог

геолог

Количество сообщений : 2528
Дата регистрации : 2009-07-12

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 6:47 am

Вячеслав Сачков пишет:
Цитата :
Опознавательные жетоны видны на кадрах кинохроники, они совсем не похожи на смертные. Имели многоугольную (восьмиугольную, вроде), форму, а нешмертельники в форме правильного овала либо простого прямоугольника. На опознавательных жетонах выбивался только номер покойника в порядке обнаружения. На смертных жетонах гораздо больше информации: фио и пр...

Вячеслав Сачков пишет:
Цитата :
Может быть, были и круглой формы. Но я на снимках и в кадрах хроники с раскопок в Катынском лесу больше видел многоугольников, которые на недостаточно четких снимках могут казаться издали кругляками.Ничего я не путаю. Это кто написал, Пушкин?..
Круглые - номерные бирки, овальные - опознавательные жетоны.
Ни одного многоугольника не видел, хотя и смотрел тоже самое.
Вот меня и заинтересовало, где Вы их рассмотрели?

Basketball

Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 6:54 am

По форме похожие на звезду Давида, только не 6-ти, а, вроде, 8-угольные. Издали можно принять за кружок.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
геолог

геолог

Количество сообщений : 2528
Дата регистрации : 2009-07-12

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 7:03 am

Вся доступная кинохроника (германская и две советских) выложена на форуме.
Какую из них смотреть?

Basketball
Вернуться к началу Перейти вниз
Вячеслав Сачков

Вячеслав Сачков

Количество сообщений : 4347
Localisation : Москва / Троицк
Дата регистрации : 2009-05-26

Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitimeСр Окт 05, 2011 3:04 pm

Любую. Везде есть.
Вернуться к началу Перейти вниз
http://libelli.ru
Спонсируемый контент
Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Empty
СообщениеТема: Re: Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы   Эксгумация Катыни.  Археологические и эксгумационные работы Icon_minitime

Вернуться к началу Перейти вниз
 
Эксгумация Катыни. Археологические и эксгумационные работы
Вернуться к началу 
Страница 1 из 2На страницу : 1, 2  Следующий

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Правда и ложь о Катыни :: Для начала :: Общий форум :: Обстоятельства и улики :: Места захоронений-
Перейти: